Inihanda ng Ibaraki Prefecture ang isang manual o gabay upang malaman kung ano ang dapat gawin sa oras na magkaroon ng kalamidad. Pakibasa o dalhin ito para maging handa sa hindi inaasahang pangyayari o emerhensiya.
Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad
Ang sumusunod na mapa ay naglalarawan sa impormasyong may pinakamataas na prayoridad para sa munisipalidad. Bukod pa rito, kung nais makita ang lahat ng mga impormasyon, paki-click ang munisipalidad na nais tingnan.
Pakitingnan ang sumusunod na page links para sa mga detalye ukol sa babala, malubhang babala, payo sa pag-iingat na nasa legend.
Emergency Warning System[G]

Ipinalabas na ang impormasyong pang-emerhensiya. Sundin ang pinakabagong impormasyon at mga kautusan mula sa pinakamalapit na munisipalidad para protektahan ang sarili.


Lagay ng panahon / lupa at buhangin

2024/07/20 15:53Pagbabago


Lindol / Tsunami

2024/07/19 16:17Pagbabago


Pagreshitro para sa Disaster Prevention E-Mail
Pagreshitro para sa Disaster Prevention E-Mail

Ipinamamahagi ang disaster prevention e-mail para sa mga mamamayan at mga turista. Paki-scan ang QR Code para magparehistro.


Tungkol sa "Detalye", "Pagrehistro", at "Pagkansela" ng Disaster Prevention E-Mail.


X
Twitter ibaraki_Bousai
Website ng Ibaraki Prefecture

Ibaraki Prefecture

Contact info sa oras ng emerhensiya

Pangalan ng munisipalidad

Punong tanggapan ng Ibaraki Prefecture Fire Department

Punong tanggapan ng Ibaraki Police Department

Ospital para sa emerhensiya


Tuktok ng pahina