Tungkol sa site na ito

Tungkol sa website na ito

Ipinamamahagi sa "Ibaraki Prefecture Disaster Prevention and Crisis Management Portal Site" (na tatawaging, "ang site na ito" mula sa ibaba), ang sumusunod na mga serbisyo kaugnay sa pagkakaroon ng mga kalamidad sa loob ng prepektura ng Ibaraki sa wikang Hapon, Ingles, Intsik (simplified), Koreano, Portuguese, Thai, Espanyol, Vietnamese, Indonesian at Tagalog.

Maaaring gamitin ang site na ito nang libre pati pagpaparehistro para sa Disaster Prevention Mail, kaya hinihikayat ang lahat na gamitin ang serbisyo.
*Bagama't libre ang paggamit ng serbisyo, ang packet communication at data fees na kailangan sa pag-access sa site ay babayaran ng mga gagamit ng serbisyo.

Pahina sa itaas