Nayon ng Tokai Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Nayon ng Tokai
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2016年08月23日23:10
        茨城県 水戸地方気象台 発表
<概況>
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
 崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 11:00 竹瓦区 Utos ng Paglikas 85 Sambahayan 200 Tao
2019/10/13 11:00 豊岡区 Utos ng Paglikas 121 Sambahayan 276 Tao
2019/10/13 11:00 亀下区 Utos ng Paglikas 202 Sambahayan 508 Tao
2019/10/13 11:00 外宿二区 Utos ng Paglikas 191 Sambahayan 477 Tao
2019/10/13 06:00 宿区 Payo sa paglikas 388 Sambahayan 766 Tao
2019/10/13 06:00 川根区 Payo sa paglikas 173 Sambahayan 410 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
東海村立白方小学校 東海村白方2009 2019/10/13 04:46 2019/10/13 11:00 0   Tao
白方コミュニティセンター 東海村白方2077 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   Tao
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   Tao
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
真崎コミュニティセンター 東海村村松835-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
舟石川コミュニティセンター 東海村舟石川158-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
中丸コミュニティセンター 東海村須和間345-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   Tao
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   Tao
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   Tao
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   Tao
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   Tao
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina