Bayan ng Daigo Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Bayan ng Daigo
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2021年07月29日18:45
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2021/08/15 15:00 大子 Paglikas ng Matatanda, atbp. 815 Sambahayan 1,712 Tao
2021/08/15 15:00 下野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 318 Sambahayan 769 Tao
2021/08/15 15:00 矢田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 327 Sambahayan 683 Tao
2021/08/15 15:00 川山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 140 Sambahayan 360 Tao
2021/07/11 20:50 南田気 Paglikas ng Matatanda, atbp. 87 Sambahayan 208 Tao
2021/07/11 20:50 袋田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 381 Sambahayan 902 Tao
2021/07/11 20:50 大沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 106 Sambahayan 244 Tao
2021/07/11 20:50 下津原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 79 Sambahayan 193 Tao
2021/07/11 20:50 頃藤 Paglikas ng Matatanda, atbp. 637 Sambahayan 1,527 Tao
2020/07/08 18:10 川山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 140 Sambahayan 360 Tao
2020/07/08 18:10 矢田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 327 Sambahayan 683 Tao
2020/07/08 18:10 池田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 537 Sambahayan 1,338 Tao
2020/07/08 18:10 大子 Paglikas ng Matatanda, atbp. 815 Sambahayan 1,712 Tao
2020/07/08 18:10 下野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 318 Sambahayan 769 Tao
2020/06/16 22:10 頃藤 Paglikas ng Matatanda, atbp. 637 Sambahayan 1,527 Tao
2020/06/16 22:10 大沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 106 Sambahayan 244 Tao
2020/06/16 22:10 栃原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 50 Sambahayan 106 Tao
2019/10/25 04:20 大子町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7,420 Sambahayan 17,395 Tao
2019/10/13 18:00 大子町 Utos ng Paglikas 7,420 Sambahayan 17,395 Tao
2019/09/09 15:55 下野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 323 Sambahayan 791 Tao
2019/09/09 15:55 矢田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 337 Sambahayan 706 Tao
2019/09/09 15:55 池田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 543 Sambahayan 1,364 Tao
2019/09/09 15:55 大子 Paglikas ng Matatanda, atbp. 818 Sambahayan 1,749 Tao
2019/09/09 15:55 川山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 138 Sambahayan 363 Tao
2019/09/09 14:45 田野沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 62 Sambahayan 175 Tao
2019/09/09 14:45 Paglikas ng Matatanda, atbp. 113 Sambahayan 280 Tao
2019/09/09 14:45 槙野地 Paglikas ng Matatanda, atbp. 92 Sambahayan 242 Tao
2019/09/09 14:45 初原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 182 Sambahayan 325 Tao
2019/09/09 14:45 上金沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 120 Sambahayan 312 Tao
2019/09/09 14:45 上野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 162 Sambahayan 326 Tao
2019/09/09 14:45 上郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 141 Sambahayan 321 Tao
2019/09/09 14:45 左貫 Paglikas ng Matatanda, atbp. 265 Sambahayan 676 Tao
2019/09/09 14:45 下金沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 123 Sambahayan 309 Tao
2019/08/01 23:10 冥賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 94 Sambahayan 252 Tao
2019/08/01 23:10 矢田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 337 Sambahayan 706 Tao
2019/08/01 23:10 下金沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 123 Sambahayan 309 Tao
2019/08/01 23:10 芦野倉 Paglikas ng Matatanda, atbp. 145 Sambahayan 344 Tao
2019/08/01 23:10 左貫 Paglikas ng Matatanda, atbp. 265 Sambahayan 676 Tao
2019/08/01 23:10 高田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 17 Sambahayan 38 Tao
2019/08/01 23:10 上金沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 120 Sambahayan 312 Tao
2019/08/01 23:10 上野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 162 Sambahayan 326 Tao
2019/08/01 23:10 川山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 138 Sambahayan 363 Tao
2019/08/01 23:10 相川 Paglikas ng Matatanda, atbp. 95 Sambahayan 245 Tao
2019/08/01 23:10 北吉沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 32 Sambahayan 81 Tao
2019/08/01 23:10 上郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 141 Sambahayan 321 Tao
2019/08/01 23:10 中郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 109 Sambahayan 242 Tao
2019/08/01 23:10 初原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 182 Sambahayan 325 Tao
2019/08/01 23:10 Paglikas ng Matatanda, atbp. 113 Sambahayan 280 Tao
2019/08/01 23:10 田野沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 62 Sambahayan 175 Tao
2019/08/01 23:10 槙野地 Paglikas ng Matatanda, atbp. 92 Sambahayan 242 Tao
2019/08/01 23:10 町付 Paglikas ng Matatanda, atbp. 203 Sambahayan 425 Tao
2019/08/01 23:10 下野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 323 Sambahayan 791 Tao
2019/07/31 01:55 北吉沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 32 Sambahayan 81 Tao
2019/07/31 01:55 川山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 138 Sambahayan 363 Tao
2019/07/31 01:55 小生瀬 Paglikas ng Matatanda, atbp. 311 Sambahayan 760 Tao
2019/07/31 01:55 高田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 17 Sambahayan 38 Tao
2019/07/31 01:55 高柴 Paglikas ng Matatanda, atbp. 136 Sambahayan 324 Tao
2019/07/31 01:55 外大野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 73 Sambahayan 182 Tao
2019/07/31 01:55 下野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 323 Sambahayan 791 Tao
2019/07/31 01:55 矢田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 337 Sambahayan 706 Tao
2019/07/31 01:55 冥賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 94 Sambahayan 252 Tao
2019/07/31 01:55 内大野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 100 Sambahayan 233 Tao
2019/07/31 01:55 町付 Paglikas ng Matatanda, atbp. 203 Sambahayan 425 Tao
2019/07/31 01:55 中郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 109 Sambahayan 242 Tao
2019/07/31 01:55 大生瀬 Paglikas ng Matatanda, atbp. 148 Sambahayan 360 Tao
2019/07/31 01:55 上郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 141 Sambahayan 321 Tao
2019/07/21 00:10 町付 Paglikas ng Matatanda, atbp. 203 Sambahayan 425 Tao
2019/07/21 00:10 中郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 109 Sambahayan 242 Tao
2019/07/21 00:10 上野宮 Paglikas ng Matatanda, atbp. 162 Sambahayan 326 Tao
2019/07/21 00:10 北吉沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 32 Sambahayan 81 Tao
2019/07/21 00:10 上郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 141 Sambahayan 321 Tao
2018/10/01 03:40 大子町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7,420 Sambahayan 17,395 Tao
2017/10/23 11:00 大子町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7,606 Sambahayan 18,914 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2021/08/14 18:00 2021/08/15 15:00 5   Tao
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2021/07/11 15:30 2021/07/11 20:50 0   Tao
大子町立袋田小学校 大子町袋田1457番地 2021/07/11 15:30 2021/07/11 20:50 0   Tao
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Tao
大子町立大子中学校 大子町池田1647番地 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Tao
森林の温泉 大子町矢田15-12 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Tao
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2020/06/16 19:51 2020/06/16 22:10 0   Tao
東京理科大学大子研修センター 大子町北田気662 2019/10/14 15:00 2019/11/30 09:00 0   Tao
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 12   Tao
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
大子町立袋田小学校 大子町袋田1457番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 4   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 2   Tao
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
大子町立大子中学校 大子町池田1647番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Tao
森林の温泉 大子町矢田15-12 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 78   Tao
大子町立中央公民館 大子町池田2669番地 2019/10/12 16:00 2019/10/14 15:00 104   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 73   Tao
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2019/10/11 18:00 2019/10/13 19:00 86   Tao
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 9   Tao
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 12   Tao
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 18   Tao
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 21:58 25   Tao
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 27   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 20   Tao
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923番地8 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 67   Tao
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2019/10/12 20:30 2019/10/13 19:00 13   Tao
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 17:00 4   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 17:00 0   Tao
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923番地8 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:20 1   Tao
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:20 0   Tao
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Tao
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Tao
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Tao
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 5   Tao
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 - 2019/08/09 17:40 0   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Tao
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Tao
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0   Tao
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/07/20 21:30 2019/07/21 00:10 0   Tao
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:30 0   Tao
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Tao
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208-3 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Tao
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923-8 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Tao
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Tao
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016-2 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Tao
下小川コミュニティセンター 大子町西金381 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Tao
宮川コミュニティセンター 大子町川山979 2018/09/30 17:40 2018/10/01 03:40 0   Tao
上小川コミュティセンター 大子町頃藤3445-2 2018/09/30 17:40 2018/10/01 03:40 0   Tao
茨城県大子町文化福祉会館 久慈郡大子町大子722-1 2018/08/08 18:00 2018/08/09 14:22 0   Tao
下小川コミュニティセンター 大子町西金381 2017/10/22 16:00 2017/10/23 11:15 0   Tao
袋田コミュニティセンター 久慈郡大子町袋田1923番地8 2017/10/22 18:30 2017/10/23 11:14 0   Tao
上小川コミュティセンター 大子町頃藤3445-2 2017/10/22 18:30 2017/10/23 11:13 0   Tao
大子温泉やみぞ 久慈郡大子町矢田524-2 2017/10/22 18:30 2017/10/23 07:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina