Siyudad ng Ishioka Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Ishioka
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/26 00:15 片野 Payo sa paglikas 152 Sambahayan 490 Tao
2019/10/26 00:15 石川 Payo sa paglikas 237 Sambahayan 720 Tao
2019/10/26 00:15 三村 Payo sa paglikas 880 Sambahayan 2,263 Tao
2019/10/26 00:15 高浜 Payo sa paglikas 454 Sambahayan 1,118 Tao
2019/10/26 00:15 東田中 Payo sa paglikas 355 Sambahayan 929 Tao
2019/10/26 00:15 井関 Payo sa paglikas 239 Sambahayan 681 Tao
2019/10/26 00:15 中津川 Payo sa paglikas 152 Sambahayan 396 Tao
2019/10/26 00:15 北根本 Payo sa paglikas 106 Sambahayan 271 Tao
2019/10/13 06:30 太田 Utos ng Paglikas 136 Sambahayan 433 Tao
2019/10/13 06:30 龍明 Utos ng Paglikas 27 Sambahayan 72 Tao
2019/10/13 06:30 北根本 Utos ng Paglikas 106 Sambahayan 271 Tao
2019/10/13 06:30 仏生寺 Utos ng Paglikas 27 Sambahayan 84 Tao
2019/10/13 06:30 部原 Utos ng Paglikas 97 Sambahayan 230 Tao
2019/10/13 06:30 半田 Utos ng Paglikas 196 Sambahayan 574 Tao
2019/10/13 06:30 東府中 Utos ng Paglikas 167 Sambahayan 444 Tao
2019/10/13 06:30 東田中 Utos ng Paglikas 355 Sambahayan 929 Tao
2019/10/13 06:30 東大橋 Utos ng Paglikas 540 Sambahayan 1,286 Tao
2019/10/13 06:30 田島2丁目 Utos ng Paglikas 25 Sambahayan 54 Tao
2019/10/13 06:30 朝日 Utos ng Paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 06:30 中津川 Utos ng Paglikas 152 Sambahayan 396 Tao
2019/10/13 06:30 総社2丁目 Utos ng Paglikas 218 Sambahayan 529 Tao
2019/10/13 06:30 総社1丁目 Utos ng Paglikas 281 Sambahayan 653 Tao
2019/10/13 06:30 染谷 Utos ng Paglikas 262 Sambahayan 731 Tao
2019/10/13 06:30 石川 Utos ng Paglikas 237 Sambahayan 720 Tao
2019/10/13 06:30 青田 Utos ng Paglikas 35 Sambahayan 132 Tao
2019/10/13 06:30 真家 Utos ng Paglikas 515 Sambahayan 1,481 Tao
2019/10/13 06:30 上曽 Utos ng Paglikas 267 Sambahayan 819 Tao
2019/10/13 06:30 上青柳 Utos ng Paglikas 44 Sambahayan 133 Tao
2019/10/13 06:30 菖蒲沢 Utos ng Paglikas 37 Sambahayan 119 Tao
2019/10/13 06:30 小野越 Utos ng Paglikas 15 Sambahayan 45 Tao
2019/10/13 06:30 小幡 Utos ng Paglikas 520 Sambahayan 1,570 Tao
2019/10/13 06:30 小屋 Utos ng Paglikas 195 Sambahayan 593 Tao
2019/10/13 06:30 小井戸 Utos ng Paglikas 52 Sambahayan 167 Tao
2019/10/13 06:30 若宮4丁目 Utos ng Paglikas 149 Sambahayan 383 Tao
2019/10/13 06:30 若宮2丁目 Utos ng Paglikas 172 Sambahayan 460 Tao
2019/10/13 06:30 若宮1丁目 Utos ng Paglikas 210 Sambahayan 459 Tao
2019/10/13 06:30 柴内 Utos ng Paglikas 73 Sambahayan 207 Tao
2019/10/13 06:30 三村 Utos ng Paglikas 880 Sambahayan 2,263 Tao
2019/10/13 06:30 高浜 Utos ng Paglikas 454 Sambahayan 1,118 Tao
2019/10/13 06:30 弓弦 Utos ng Paglikas 58 Sambahayan 175 Tao
2019/10/13 06:30 宮ケ崎 Utos ng Paglikas 99 Sambahayan 278 Tao
2019/10/13 06:30 吉生 Utos ng Paglikas 226 Sambahayan 678 Tao
2019/10/13 06:30 瓦谷 Utos ng Paglikas 310 Sambahayan 958 Tao
2019/10/13 06:30 柿岡 Utos ng Paglikas 1,552 Sambahayan 4,195 Tao
2019/10/13 06:30 中戸 Utos ng Paglikas 108 Sambahayan 338 Tao
2019/10/13 06:30 大塚 Utos ng Paglikas 183 Sambahayan 592 Tao
2019/10/13 06:30 大増 Utos ng Paglikas 243 Sambahayan 717 Tao
2019/10/13 06:30 井関 Utos ng Paglikas 239 Sambahayan 681 Tao
2019/10/13 06:30 市全域 Payo sa paglikas 27,878 Sambahayan 75,156 Tao
2019/09/09 12:00 上青柳 Payo sa paglikas 44 Sambahayan 133 Tao
2019/09/09 12:00 大増 Payo sa paglikas 243 Sambahayan 717 Tao
2019/09/09 12:00 東田中 Payo sa paglikas 355 Sambahayan 929 Tao
2019/09/09 12:00 東府中 Payo sa paglikas 167 Sambahayan 444 Tao
2019/09/09 12:00 菖蒲沢 Payo sa paglikas 37 Sambahayan 119 Tao
2019/09/09 12:00 柴内 Payo sa paglikas 73 Sambahayan 207 Tao
2019/09/09 12:00 山崎 Payo sa paglikas 1,151 Sambahayan 3,154 Tao
2019/09/09 12:00 若宮2丁目 Payo sa paglikas 172 Sambahayan 460 Tao
2019/09/09 12:00 若宮4丁目 Payo sa paglikas 149 Sambahayan 383 Tao
2019/09/09 12:00 太田 Payo sa paglikas 136 Sambahayan 433 Tao
2019/09/09 12:00 三村 Payo sa paglikas 880 Sambahayan 2,263 Tao
2019/09/09 12:00 総社2丁目 Payo sa paglikas 218 Sambahayan 529 Tao
2019/09/09 12:00 総社1丁目 Payo sa paglikas 281 Sambahayan 653 Tao
2019/09/09 12:00 小井戸 Payo sa paglikas 52 Sambahayan 167 Tao
2019/09/09 12:00 高浜 Payo sa paglikas 454 Sambahayan 1,118 Tao
2019/09/09 12:00 弓弦 Payo sa paglikas 58 Sambahayan 175 Tao
2019/09/09 12:00 宮ケ崎 Payo sa paglikas 99 Sambahayan 278 Tao
2019/09/09 12:00 吉生 Payo sa paglikas 226 Sambahayan 678 Tao
2019/09/09 12:00 瓦谷 Payo sa paglikas 310 Sambahayan 958 Tao
2019/09/09 12:00 柿岡 Payo sa paglikas 1,552 Sambahayan 4,195 Tao
2019/09/09 12:00 井関 Payo sa paglikas 239 Sambahayan 681 Tao
2019/09/09 12:00 北根本 Payo sa paglikas 106 Sambahayan 271 Tao
2019/09/09 12:00 片野 Payo sa paglikas 152 Sambahayan 490 Tao
2019/09/09 12:00 小幡 Payo sa paglikas 520 Sambahayan 1,570 Tao
2019/09/09 12:00 小野越 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 45 Tao
2019/09/09 12:00 仏生寺 Payo sa paglikas 27 Sambahayan 84 Tao
2019/09/09 12:00 大塚 Payo sa paglikas 183 Sambahayan 592 Tao
2019/09/09 12:00 中戸 Payo sa paglikas 108 Sambahayan 338 Tao
2019/09/09 12:00 中津川 Payo sa paglikas 152 Sambahayan 396 Tao
2019/09/09 12:00 朝日 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/09/09 12:00 染谷 Payo sa paglikas 262 Sambahayan 731 Tao
2019/09/09 12:00 石川 Payo sa paglikas 237 Sambahayan 720 Tao
2019/09/09 12:00 青田 Payo sa paglikas 35 Sambahayan 132 Tao
2019/09/09 12:00 真家 Payo sa paglikas 515 Sambahayan 1,481 Tao
2019/09/09 12:00 田島1丁目 Payo sa paglikas 48 Sambahayan 148 Tao
2019/09/09 12:00 田島2丁目 Payo sa paglikas 25 Sambahayan 54 Tao
2019/09/09 12:00 部原 Payo sa paglikas 97 Sambahayan 230 Tao
2019/09/09 12:00 上曽 Payo sa paglikas 267 Sambahayan 819 Tao
2019/09/09 12:00 半田 Payo sa paglikas 196 Sambahayan 574 Tao
2017/10/23 09:00 片野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 152 Sambahayan 490 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   Tao
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   Tao
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   Tao
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   Tao
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   Tao
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/25 16:00 2019/10/25 20:00 0   Tao
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:33 0   Tao
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   Tao
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:55 0   Tao
小桜小学校 石岡市川又746 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:08 0   Tao
林小学校 石岡市下林857-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   Tao
柿岡小学校 石岡市柿岡2159-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   Tao
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:25 0   Tao
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   Tao
東成井小学校 石岡市東成井996 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   Tao
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:35 0   Tao
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:35 0   Tao
ふれあいの里石岡ひまわりの館 石岡市大砂10527-6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:26 0   Tao
東地区公民館 石岡市東石岡4-6-24 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:20 0   Tao
石岡第一高等学校 石岡市石岡1-9 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:04 0   Tao
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:52 0   Tao
石岡中学校 石岡市東石岡4-2-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:05 0   Tao
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
南小学校 石岡市南台4-1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   Tao
府中小学校 石岡市若松1-11-18 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:18 0   Tao
北小学校 石岡市根当10949 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:28 0   Tao
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:54 0   Tao
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 07:43 0   Tao
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 08:30 0   Tao
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:50 0   Tao
八郷中学校 石岡市柿岡3513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:26 0   Tao
国府地区公民館 石岡市国府5-7-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 04:25 0   Tao
石岡第二高等学校 石岡市府中5-14-14 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:13 0   Tao
東小学校 石岡市旭台1-11-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:58 0   Tao
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:15 0   Tao
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   Tao
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   Tao
園部中学校 石岡市山崎1862 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   Tao
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:05 0   Tao
国府中学校 石岡市総社2-12-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:30 0   Tao
杉並小学校 石岡市杉並2-3-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   Tao
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:01 0   Tao
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/10/12 10:00 2019/10/12 21:00 0   Tao
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 10:15 0   Tao
片野集会所 石岡市片野157 2019/09/08 22:21 2019/09/09 10:10 0   Tao
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 09:40 0   Tao
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 09:30 0   Tao
関川小学校 石岡市石川1153 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:50 0   Tao
小桜小学校 石岡市川又746 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:40 0   Tao
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:20 0   Tao
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:10 0   Tao
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Tao
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:53 0   Tao
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:50 0   Tao
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 22:05 2018/10/01 05:40 0   Tao
園部コミュニティセンター 石岡市真家69 2018/08/08 21:00 2018/08/09 10:40 0   Tao
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/08/07 17:00 2018/08/09 09:45 0   Tao
片野集会所 石岡市片野157 2017/10/22 17:10 2017/10/23 09:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina