Thành phố Itako Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Itako
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/26 07:00 潮来 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1,347 Hộ gia đình 3,550 Người
2019/10/26 07:00 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 845 Hộ gia đình 2,075 Người
2019/10/26 07:00 あやめ Sơ tán người cao tuổi, v.v... 210 Hộ gia đình 457 Người
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 272 Hộ gia đình 504 Người
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 09:00 潮来市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   Người
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   Người
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   Người
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   Người
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   Người
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Người
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   Người
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Người
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Người
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Người
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Người
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Người
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Người
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Người
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   Người
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   Người
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   Người
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   Người
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   Người
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   Người
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   Người
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   Người
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang