Thành phố Omitama Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Omitama
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 06:45 田木谷 Khuyến cáo sơ tán 385 Hộ gia đình 1,043 Người
2019/10/13 06:45 下吉影 Khuyến cáo sơ tán 480 Hộ gia đình 1,140 Người
2019/10/13 06:45 下玉里 Khuyến cáo sơ tán 286 Hộ gia đình 912 Người
2019/10/13 06:45 下馬場 Khuyến cáo sơ tán 102 Hộ gia đình 237 Người
2019/10/13 06:45 栗又四ケ Khuyến cáo sơ tán 1,077 Hộ gia đình 2,651 Người
2019/10/13 06:45 堅倉 Khuyến cáo sơ tán 860 Hộ gia đình 2,243 Người
2019/10/13 06:45 高崎 Khuyến cáo sơ tán 548 Hộ gia đình 1,288 Người
2019/10/13 06:45 小岩戸 Khuyến cáo sơ tán 311 Hộ gia đình 864 Người
2019/10/13 06:45 小川 Khuyến cáo sơ tán 1,179 Hộ gia đình 3,099 Người
2019/10/13 06:45 小塙 Khuyến cáo sơ tán 92 Hộ gia đình 251 Người
2019/10/13 06:45 上合 Khuyến cáo sơ tán 179 Hộ gia đình 484 Người
2019/10/13 06:45 川中子 Khuyến cáo sơ tán 111 Hộ gia đình 313 Người
2019/10/13 06:45 中延 Khuyến cáo sơ tán 541 Hộ gia đình 1,406 Người
2019/10/13 06:45 飯前 Khuyến cáo sơ tán 377 Hộ gia đình 1,075 Người
2019/10/13 06:45 与沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 302 Hộ gia đình 826 Người
2019/10/13 06:45 羽刈 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 831 Hộ gia đình 2,096 Người
2019/10/13 06:45 羽鳥 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 3,066 Hộ gia đình 7,881 Người
2019/10/13 06:45 花野井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 223 Hộ gia đình 645 Người
2019/10/13 06:45 外之内 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 109 Hộ gia đình 319 Người
2019/10/13 06:45 宮田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 65 Hộ gia đình 194 Người
2019/10/13 06:45 橋場美 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 167 Hộ gia đình 312 Người
2019/10/13 06:45 江戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 436 Hộ gia đình 1,112 Người
2019/10/13 06:45 高田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 51 Hộ gia đình 151 Người
2019/10/13 06:45 佐才 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 225 Hộ gia đình 659 Người
2019/10/13 06:45 三箇 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 198 Hộ gia đình 510 Người
2019/10/13 06:45 山野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 600 Hộ gia đình 1,652 Người
2019/10/13 06:45 寺崎 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 76 Hộ gia đình 227 Người
2019/10/13 06:45 柴高 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 230 Hộ gia đình 631 Người
2019/10/13 06:45 手堤 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 48 Hộ gia đình 134 Người
2019/10/13 06:45 小曽納 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 138 Hộ gia đình 372 Người
2019/10/13 06:45 上吉影 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 197 Hộ gia đình 558 Người
2019/10/13 06:45 上玉里 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 784 Hộ gia đình 2,076 Người
2019/10/13 06:45 上馬場 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 58 Hộ gia đình 179 Người
2019/10/13 06:45 世楽 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 212 Hộ gia đình 479 Người
2019/10/13 06:45 西郷地 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 517 Hộ gia đình 1,342 Người
2019/10/13 06:45 先後 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 182 Hộ gia đình 510 Người
2019/10/13 06:45 川戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 493 Hộ gia đình 1,306 Người
2019/10/13 06:45 倉数 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 243 Hộ gia đình 710 Người
2019/10/13 06:45 大笹 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 67 Hộ gia đình 199 Người
2019/10/13 06:45 大谷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 210 Hộ gia đình 556 Người
2019/10/13 06:45 竹原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 478 Hộ gia đình 1,287 Người
2019/10/13 06:45 竹原下郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 147 Hộ gia đình 412 Người
2019/10/13 06:45 竹原中郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 141 Hộ gia đình 412 Người
2019/10/13 06:45 中台 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 368 Hộ gia đình 992 Người
2019/10/13 06:45 中野谷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 267 Hộ gia đình 732 Người
2019/10/13 06:45 張星 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 119 Hộ gia đình 362 Người
2019/10/13 06:45 鶴田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 148 Hộ gia đình 433 Người
2019/10/13 06:45 東田中 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 5 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/13 06:45 納場 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 424 Hộ gia đình 1,051 Người
2019/10/13 06:45 幡谷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 208 Hộ gia đình 568 Người
2019/10/13 06:45 百里 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 627 Hộ gia đình 631 Người
2019/10/13 06:45 部室 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 178 Hộ gia đình 516 Người
2019/10/13 06:45 野田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 976 Hộ gia đình 2,636 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   Người
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   Người
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   Người
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/11 15:00 2019/10/13 10:30 0   Người
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   Người
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   Người
下吉影小学校 小美玉市下吉影1763-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
玉里中学校 小美玉市上玉里751-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
堅倉小学校 小美玉市堅倉1698-6 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
小川南小学校 小美玉市小川686 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
羽鳥公民館 小美玉市羽鳥916 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   Người
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Người
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Người
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Người
小川公民館 小美玉市小川1661-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:41 0   Người
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:40 0   Người
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:39 0   Người
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   Người
小川文化センター 小美玉市小川225 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   Người
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   Người
小川文化センター 小美玉市小川225 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 4   Người
四季の里 小美玉市部室1106 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   Người
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang