Thành phố Inashiki Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Inashiki
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/26 06:00 松山 Khuyến cáo sơ tán 95 Hộ gia đình 265 Người
2019/10/26 06:00 江戸崎 Khuyến cáo sơ tán 1,859 Hộ gia đình 4,576 Người
2019/10/26 06:00 幸田 Khuyến cáo sơ tán 258 Hộ gia đình 657 Người
2019/10/26 06:00 桑山 Khuyến cáo sơ tán 101 Hộ gia đình 298 Người
2019/10/26 06:00 駒塚 Khuyến cáo sơ tán 125 Hộ gia đình 378 Người
2019/10/26 06:00 蒲ケ山 Khuyến cáo sơ tán 614 Hộ gia đình 1,376 Người
2019/10/26 06:00 角崎 Khuyến cáo sơ tán 230 Hộ gia đình 591 Người
2019/10/26 06:00 下太田 Khuyến cáo sơ tán 353 Hộ gia đình 1,027 Người
2019/10/26 06:00 下根本 Khuyến cáo sơ tán 259 Hộ gia đình 708 Người
2019/10/26 06:00 下君山 Khuyến cáo sơ tán 124 Hộ gia đình 368 Người
2019/10/26 06:00 岡飯出 Khuyến cáo sơ tán 66 Hộ gia đình 220 Người
2019/10/26 06:00 羽賀 Khuyến cáo sơ tán 193 Hộ gia đình 508 Người
2019/10/26 06:00 中山 Khuyến cáo sơ tán 432 Hộ gia đình 1,043 Người
2019/10/26 06:00 町田 Khuyến cáo sơ tán 111 Hộ gia đình 360 Người
2019/10/26 06:00 椎塚 Khuyến cáo sơ tán 310 Hộ gia đình 810 Người
2019/10/26 06:00 東大沼 Khuyến cáo sơ tán 72 Hộ gia đình 212 Người
2019/10/26 06:00 南ケ丘 Khuyến cáo sơ tán 132 Hộ gia đình 390 Người
2019/10/26 06:00 柏木 Khuyến cáo sơ tán 19 Hộ gia đình 60 Người
2019/10/26 06:00 浮島 Khuyến cáo sơ tán 557 Hộ gia đình 1,762 Người
2019/10/26 06:00 福田 Khuyến cáo sơ tán 121 Hộ gia đình 387 Người
2019/10/26 06:00 堀川 Khuyến cáo sơ tán 110 Hộ gia đình 338 Người
2019/10/26 06:00 堀之内 Khuyến cáo sơ tán 32 Hộ gia đình 94 Người
2019/10/26 06:00 伊佐津 Khuyến cáo sơ tán 223 Hộ gia đình 625 Người
2019/10/26 06:00 高田 Khuyến cáo sơ tán 473 Hộ gia đình 1,156 Người
2019/10/26 06:00 市崎 Khuyến cáo sơ tán 136 Hộ gia đình 458 Người
2019/10/26 06:00 小羽賀 Khuyến cáo sơ tán 92 Hộ gia đình 228 Người
2019/10/26 06:00 沼田 Khuyến cáo sơ tán 549 Hộ gia đình 1,537 Người
2019/10/26 06:00 上君山 Khuyến cáo sơ tán 115 Hộ gia đình 317 Người
2019/10/26 06:00 上根本 Khuyến cáo sơ tán 401 Hộ gia đình 1,099 Người
2019/10/26 06:00 信太古渡 Khuyến cáo sơ tán 126 Hộ gia đình 371 Người
2019/10/26 06:00 神宮寺 Khuyến cáo sơ tán 236 Hộ gia đình 649 Người
2019/10/26 06:00 清水 Khuyến cáo sơ tán 88 Hộ gia đình 291 Người
2019/10/26 06:00 村田 Khuyến cáo sơ tán 63 Hộ gia đình 166 Người
2019/10/26 06:00 稲敷市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 15,960 Hộ gia đình 44,082 Người
2019/10/14 03:00 上根本 Khuyến cáo sơ tán 401 Hộ gia đình 1,099 Người
2019/10/14 03:00 伊佐部 Khuyến cáo sơ tán 262 Hộ gia đình 817 Người
2019/10/14 03:00 伊崎 Khuyến cáo sơ tán 38 Hộ gia đình 113 Người
2019/10/14 03:00 羽生 Khuyến cáo sơ tán 47 Hộ gia đình 160 Người
2019/10/14 03:00 押砂 Khuyến cáo sơ tán 78 Hộ gia đình 242 Người
2019/10/14 03:00 下根本 Khuyến cáo sơ tán 259 Hộ gia đình 708 Người
2019/10/14 03:00 光葉 Khuyến cáo sơ tán 331 Hộ gia đình 712 Người
2019/10/14 03:00 幸田 Khuyến cáo sơ tán 258 Hộ gia đình 657 Người
2019/10/14 03:00 佐原下手 Khuyến cáo sơ tán 54 Hộ gia đình 148 Người
2019/10/14 03:00 戌渡 Khuyến cáo sơ tán 66 Hộ gia đình 209 Người
2019/10/14 03:00 脇川 Khuyến cáo sơ tán 42 Hộ gia đình 158 Người
2019/10/14 03:00 六角 Khuyến cáo sơ tán 51 Hộ gia đình 185 Người
2019/10/14 03:00 余津谷 Khuyến cáo sơ tán 8 Hộ gia đình 35 Người
2019/10/14 03:00 本新 Khuyến cáo sơ tán 212 Hộ gia đình 743 Người
2019/10/14 03:00 堀之内 Khuyến cáo sơ tán 32 Hộ gia đình 94 Người
2019/10/14 03:00 堀川 Khuyến cáo sơ tán 110 Hộ gia đình 338 Người
2019/10/14 03:00 福田 Khuyến cáo sơ tán 121 Hộ gia đình 387 Người
2019/10/14 03:00 浮島 Khuyến cáo sơ tán 557 Hộ gia đình 1,762 Người
2019/10/14 03:00 飯島 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 15 Người
2019/10/14 03:00 飯出 Khuyến cáo sơ tán 67 Hộ gia đình 221 Người
2019/10/14 03:00 八千石 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/14 03:00 八筋川 Khuyến cáo sơ tán 97 Hộ gia đình 293 Người
2019/10/14 03:00 南太田 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 53 Người
2019/10/14 03:00 東大沼 Khuyến cáo sơ tán 72 Hộ gia đình 212 Người
2019/10/14 03:00 町田 Khuyến cáo sơ tán 111 Hộ gia đình 360 Người
2019/10/14 03:00 中島 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 70 Người
2019/10/14 03:00 中山 Khuyến cáo sơ tán 432 Hộ gia đình 1,043 Người
2019/10/14 03:00 狸穴 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 45 Người
2019/10/14 03:00 大島 Khuyến cáo sơ tán 31 Hộ gia đình 69 Người
2019/10/14 03:00 太田 Khuyến cáo sơ tán 44 Hộ gia đình 129 Người
2019/10/14 03:00 佐原組新田 Khuyến cáo sơ tán 67 Hộ gia đình 215 Người
2019/10/14 03:00 石納 Khuyến cáo sơ tán 39 Hộ gia đình 130 Người
2019/10/14 03:00 西代 Khuyến cáo sơ tán 248 Hộ gia đình 716 Người
2019/10/14 03:00 西の洲 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/14 03:00 清水 Khuyến cáo sơ tán 88 Hộ gia đình 291 Người
2019/10/14 03:00 清久島 Khuyến cáo sơ tán 47 Hộ gia đình 144 Người
2019/10/14 03:00 須賀津 Khuyến cáo sơ tán 107 Hộ gia đình 321 Người
2019/10/14 03:00 神崎本宿 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/14 03:00 三次 Khuyến cáo sơ tán 88 Hộ gia đình 285 Người
2019/10/14 03:00 三島 Khuyến cáo sơ tán 10 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/14 03:00 四ツ谷 Khuyến cáo sơ tán 30 Hộ gia đình 99 Người
2019/10/14 03:00 市崎 Khuyến cáo sơ tán 136 Hộ gia đình 458 Người
2019/10/14 03:00 柴崎 Khuyến cáo sơ tán 760 Hộ gia đình 2,131 Người
2019/10/14 03:00 手賀組新田 Khuyến cáo sơ tán 70 Hộ gia đình 221 Người
2019/10/14 03:00 上須田 Khuyến cáo sơ tán 180 Hộ gia đình 644 Người
2019/10/14 03:00 上之島 Khuyến cáo sơ tán 99 Hộ gia đình 341 Người
2019/10/14 03:00 阿波崎 Khuyến cáo sơ tán 227 Hộ gia đình 727 Người
2019/10/14 03:00 新橋 Khuyến cáo sơ tán 24 Hộ gia đình 78 Người
2019/10/14 03:00 上馬渡 Khuyến cáo sơ tán 60 Hộ gia đình 196 Người
2019/10/14 03:00 古渡 Khuyến cáo sơ tán 222 Hộ gia đình 667 Người
2019/10/14 03:00 結佐 Khuyến cáo sơ tán 316 Hộ gia đình 934 Người
2019/10/14 03:00 桑山 Khuyến cáo sơ tán 101 Hộ gia đình 298 Người
2019/10/14 03:00 曲渕 Khuyến cáo sơ tán 53 Hộ gia đình 180 Người
2019/10/14 03:00 橋向 Khuyến cáo sơ tán 132 Hộ gia đình 329 Người
2019/10/14 03:00 境島 Khuyến cáo sơ tán 66 Hộ gia đình 172 Người
2019/10/14 03:00 甘田 Khuyến cáo sơ tán 99 Hộ gia đình 285 Người
2019/10/14 03:00 釜井 Khuyến cáo sơ tán 101 Hộ gia đình 348 Người
2019/10/14 03:00 角崎 Khuyến cáo sơ tán 230 Hộ gia đình 591 Người
2019/10/14 03:00 下太田 Khuyến cáo sơ tán 353 Hộ gia đình 1,027 Người
2019/10/14 03:00 下須田 Khuyến cáo sơ tán 98 Hộ gia đình 325 Người
2019/10/13 09:00 稲敷市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 15,960 Hộ gia đình 44,082 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Người
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Người
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Người
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Người
江戸崎体育館 稲敷市荒沼3-1 2019/10/13 19:30 2019/10/14 07:00 0   Người
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2019/10/11 15:00 2019/10/14 07:00 0   Người
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/13 20:00 2019/10/14 07:00 0   Người
阿波小学校 稲敷市阿波1240 2019/10/12 15:00 2019/10/14 07:00 0   Người
桜川中学校 稲敷市下馬渡770 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Người
稲敷市教育センター(旧)鳩崎小学校 稲敷市佐倉1356-1 2019/10/12 15:00 2019/10/13 09:00 0   Người
稲敷市保健センター 稲敷市江戸崎甲1990 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Người
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Người
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Người
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Người
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Người
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Người
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Người
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Người
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Người
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Người
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Người
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Người
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Người
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Người
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   Người
稲敷市役所東支所 稲敷市結佐1545 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   Người
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2017/10/22 15:00 2017/10/23 08:30 0   Người
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang