Thành phố Ryugasaki Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Ryugasaki
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 19:30 薄倉 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 20 Người
2019/10/25 19:30 塗高 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 50 Người
2019/10/25 19:30 白羽1 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 4 Người
2019/10/25 19:30 白羽2 Khuyến cáo sơ tán 9 Hộ gia đình 30 Người
2019/10/25 19:30 田町 Khuyến cáo sơ tán 12 Hộ gia đình 32 Người
2019/10/25 19:30 半田 Khuyến cáo sơ tán 51 Hộ gia đình 157 Người
2019/10/25 19:30 板橋 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 5 Người
2019/10/25 19:30 富士見1 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/25 19:30 富士見2 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 2 Người
2019/10/25 19:30 平台1 Khuyến cáo sơ tán 17 Hộ gia đình 44 Người
2019/10/25 19:30 平台2 Khuyến cáo sơ tán 27 Hộ gia đình 73 Người
2019/10/25 19:30 稲荷新田 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/25 19:30 愛戸 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 2 Người
2019/10/25 19:30 羽黒 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 6 Người
2019/10/25 19:30 下羽原 Khuyến cáo sơ tán 3 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/25 19:30 下宿 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/25 19:30 下塗戸 Khuyến cáo sơ tán 15 Hộ gia đình 40 Người
2019/10/25 19:30 下八代 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 35 Người
2019/10/25 19:30 根町下 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 11 Người
2019/10/25 19:30 根町北 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/25 19:30 若柴1 Khuyến cáo sơ tán 9 Hộ gia đình 29 Người
2019/10/25 19:30 若柴3 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 26 Người
2019/10/25 19:30 上羽原 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/25 19:30 上八代 Khuyến cáo sơ tán 11 Hộ gia đình 30 Người
2019/10/25 19:30 城下 Khuyến cáo sơ tán 67 Hộ gia đình 136 Người
2019/10/25 19:30 水表 Khuyến cáo sơ tán 32 Hộ gia đình 78 Người
2019/10/25 19:30 中曽根 Khuyến cáo sơ tán 14 Hộ gia đình 33 Người
2019/10/25 19:30 中八代 Khuyến cáo sơ tán 14 Hộ gia đình 39 Người
2019/10/25 19:30 長峰 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 33 Người
2019/10/13 20:00 佐沼町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 92 Hộ gia đình 291 Người
2019/10/13 20:00 大徳町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 870 Hộ gia đình 2,304 Người
2019/10/13 20:00 宮渕町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 155 Hộ gia đình 449 Người
2019/10/13 20:00 上大徳新町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 140 Hộ gia đình 374 Người
2019/10/13 09:00 龍ケ崎市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 31,545 Hộ gia đình 78,730 Người
2019/09/09 10:00 若柴3 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7 Hộ gia đình 26 Người
2019/09/09 10:00 若柴1 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 9 Hộ gia đình 29 Người
2019/09/09 10:00 根町北 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7 Hộ gia đình 16 Người
2019/09/09 10:00 根町下 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 11 Người
2019/09/09 10:00 下八代 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 16 Hộ gia đình 35 Người
2019/09/09 10:00 下塗戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 15 Hộ gia đình 40 Người
2019/09/09 10:00 白羽2 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 9 Hộ gia đình 30 Người
2019/09/09 10:00 薄倉 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 6 Hộ gia đình 20 Người
2019/09/09 10:00 上八代 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 11 Hộ gia đình 30 Người
2019/09/09 10:00 城下 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 67 Hộ gia đình 136 Người
2019/09/09 10:00 水表 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 32 Hộ gia đình 78 Người
2019/09/09 10:00 下宿 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 6 Hộ gia đình 16 Người
2019/09/09 10:00 中曽根 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 33 Người
2019/09/09 10:00 富士見1 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/09/09 10:00 長峰 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 16 Hộ gia đình 33 Người
2019/09/09 10:00 上羽原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/09/09 10:00 平台2 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 27 Hộ gia đình 73 Người
2019/09/09 10:00 田町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 12 Hộ gia đình 32 Người
2019/09/09 10:00 平台1 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 17 Hộ gia đình 44 Người
2019/09/09 10:00 板橋 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 2 Hộ gia đình 5 Người
2019/09/09 10:00 白羽1 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1 Hộ gia đình 4 Người
2019/09/09 10:00 塗高 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 21 Hộ gia đình 50 Người
2019/09/09 10:00 下羽原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 3 Hộ gia đình 16 Người
2019/09/09 10:00 中八代 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 39 Người
2019/09/09 10:00 羽黒 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 2 Hộ gia đình 6 Người
2019/09/09 10:00 愛戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 2 Hộ gia đình 2 Người
2019/09/09 10:00 稲荷新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/09/09 10:00 富士見2 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1 Hộ gia đình 2 Người
2019/09/09 10:00 半田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 51 Hộ gia đình 157 Người
2018/08/09 10:00 愛戸 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 2 Người
2018/08/09 10:00 白羽1 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 4 Người
2018/08/09 10:00 白羽2 Khuyến cáo sơ tán 9 Hộ gia đình 30 Người
2018/08/09 10:00 薄倉 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 20 Người
2018/08/09 10:00 半田 Khuyến cáo sơ tán 51 Hộ gia đình 157 Người
2018/08/09 10:00 板橋 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 5 Người
2018/08/09 10:00 富士見1 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2018/08/09 10:00 富士見2 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 2 Người
2018/08/09 10:00 平台1 Khuyến cáo sơ tán 17 Hộ gia đình 44 Người
2018/08/09 10:00 平台2 Khuyến cáo sơ tán 27 Hộ gia đình 73 Người
2018/08/09 10:00 長峰 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 33 Người
2018/08/09 10:00 中八代 Khuyến cáo sơ tán 14 Hộ gia đình 39 Người
2018/08/09 10:00 下八代 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 35 Người
2018/08/09 10:00 上八代 Khuyến cáo sơ tán 11 Hộ gia đình 30 Người
2018/08/09 10:00 根町北 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 16 Người
2018/08/09 10:00 若柴1 Khuyến cáo sơ tán 9 Hộ gia đình 29 Người
2018/08/09 10:00 若柴3 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 26 Người
2018/08/09 10:00 上羽原 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2018/08/09 10:00 城下 Khuyến cáo sơ tán 67 Hộ gia đình 136 Người
2018/08/09 10:00 羽黒 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 6 Người
2018/08/09 10:00 下羽原 Khuyến cáo sơ tán 3 Hộ gia đình 16 Người
2018/08/09 10:00 水表 Khuyến cáo sơ tán 32 Hộ gia đình 78 Người
2018/08/09 10:00 中曽根 Khuyến cáo sơ tán 14 Hộ gia đình 33 Người
2018/08/09 10:00 下宿 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 16 Người
2018/08/09 10:00 下塗戸 Khuyến cáo sơ tán 15 Hộ gia đình 40 Người
2018/08/09 10:00 根町下 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 11 Người
2018/08/09 10:00 田町 Khuyến cáo sơ tán 12 Hộ gia đình 32 Người
2018/08/09 10:00 塗高 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 50 Người
2018/08/09 10:00 稲荷新田 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2017/10/23 07:00 愛戸 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 2 Người
2017/10/23 07:00 中曽根 Khuyến cáo sơ tán 14 Hộ gia đình 33 Người
2017/10/23 07:00 水表 Khuyến cáo sơ tán 32 Hộ gia đình 78 Người
2017/10/23 07:00 城下 Khuyến cáo sơ tán 67 Hộ gia đình 136 Người
2017/10/23 07:00 上八代 Khuyến cáo sơ tán 11 Hộ gia đình 30 Người
2017/10/23 07:00 上羽原 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2017/10/23 07:00 若柴3 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 26 Người
2017/10/23 07:00 若柴1 Khuyến cáo sơ tán 9 Hộ gia đình 29 Người
2017/10/23 07:00 根町北 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 16 Người
2017/10/23 07:00 根町下 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 11 Người
2017/10/23 07:00 下八代 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 35 Người
2017/10/23 07:00 平台1 Khuyến cáo sơ tán 17 Hộ gia đình 44 Người
2017/10/23 07:00 中八代 Khuyến cáo sơ tán 14 Hộ gia đình 39 Người
2017/10/23 07:00 長峰 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 33 Người
2017/10/23 07:00 田町 Khuyến cáo sơ tán 12 Hộ gia đình 32 Người
2017/10/23 07:00 塗高 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 50 Người
2017/10/23 07:00 白羽1 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 4 Người
2017/10/23 07:00 白羽2 Khuyến cáo sơ tán 9 Hộ gia đình 30 Người
2017/10/23 07:00 下塗戸 Khuyến cáo sơ tán 15 Hộ gia đình 40 Người
2017/10/23 07:00 下宿 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 16 Người
2017/10/23 07:00 薄倉 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 20 Người
2017/10/23 07:00 半田 Khuyến cáo sơ tán 51 Hộ gia đình 157 Người
2017/10/23 07:00 板橋 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 5 Người
2017/10/23 07:00 下羽原 Khuyến cáo sơ tán 3 Hộ gia đình 16 Người
2017/10/23 07:00 羽黒 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 6 Người
2017/10/23 07:00 稲荷新田 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2017/10/23 07:00 平台2 Khuyến cáo sơ tán 27 Hộ gia đình 73 Người
2017/10/23 07:00 富士見1 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2017/10/23 07:00 富士見2 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 2 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
龍ヶ崎市役所 龍ケ崎市3710 2019/10/25 13:00 2019/10/26 19:30 0   Người
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2019/10/25 13:00 2019/10/25 19:15 0   Người
龍ケ崎市立八原小学校 龍ケ崎市藤ケ丘1丁目22-4 2019/10/13 20:00 2019/10/14 08:00 0   Người
龍ケ崎市立城ノ内小学校 龍ケ崎市城ノ内5丁目27 2019/10/13 20:00 2019/10/14 08:00 0   Người
馴柴コミュニティセンター 龍ケ崎市馴柴町21-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 09:00 0   Người
龍ケ崎コミュニティセンター 龍ケ崎市488 2019/10/12 09:00 2019/10/13 09:00 0   Người
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 07:00 0   Người
龍ヶ崎市役所 龍ケ崎市3710 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Người
馴馬財産区会館 龍ケ崎市馴馬町2260-8 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Người
長戸コミュニティセンター 龍ケ崎市高作町162-9 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Người
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Người
龍ケ崎コミュニティセンター 龍ケ崎市根町488 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Người
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 07:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang