Huyện Daigo Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Huyện Daigo
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2021年07月29日18:45
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2021/08/15 15:00 大子 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 815 Hộ gia đình 1,712 Người
2021/08/15 15:00 下野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 318 Hộ gia đình 769 Người
2021/08/15 15:00 矢田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 327 Hộ gia đình 683 Người
2021/08/15 15:00 川山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 140 Hộ gia đình 360 Người
2021/07/11 20:50 南田気 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 87 Hộ gia đình 208 Người
2021/07/11 20:50 袋田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 381 Hộ gia đình 902 Người
2021/07/11 20:50 大沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 106 Hộ gia đình 244 Người
2021/07/11 20:50 下津原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 79 Hộ gia đình 193 Người
2021/07/11 20:50 頃藤 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 637 Hộ gia đình 1,527 Người
2020/07/08 18:10 川山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 140 Hộ gia đình 360 Người
2020/07/08 18:10 矢田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 327 Hộ gia đình 683 Người
2020/07/08 18:10 池田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 537 Hộ gia đình 1,338 Người
2020/07/08 18:10 大子 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 815 Hộ gia đình 1,712 Người
2020/07/08 18:10 下野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 318 Hộ gia đình 769 Người
2020/06/16 22:10 頃藤 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 637 Hộ gia đình 1,527 Người
2020/06/16 22:10 大沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 106 Hộ gia đình 244 Người
2020/06/16 22:10 栃原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 50 Hộ gia đình 106 Người
2019/10/25 04:20 大子町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7,420 Hộ gia đình 17,395 Người
2019/10/13 18:00 大子町 Chỉ thị lánh nạn 7,420 Hộ gia đình 17,395 Người
2019/09/09 15:55 下野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 323 Hộ gia đình 791 Người
2019/09/09 15:55 矢田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 337 Hộ gia đình 706 Người
2019/09/09 15:55 池田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 543 Hộ gia đình 1,364 Người
2019/09/09 15:55 大子 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 818 Hộ gia đình 1,749 Người
2019/09/09 15:55 川山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 138 Hộ gia đình 363 Người
2019/09/09 14:45 田野沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 62 Hộ gia đình 175 Người
2019/09/09 14:45 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 113 Hộ gia đình 280 Người
2019/09/09 14:45 槙野地 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 92 Hộ gia đình 242 Người
2019/09/09 14:45 初原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 182 Hộ gia đình 325 Người
2019/09/09 14:45 上金沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 120 Hộ gia đình 312 Người
2019/09/09 14:45 上野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 162 Hộ gia đình 326 Người
2019/09/09 14:45 上郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 141 Hộ gia đình 321 Người
2019/09/09 14:45 左貫 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 265 Hộ gia đình 676 Người
2019/09/09 14:45 下金沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 123 Hộ gia đình 309 Người
2019/08/01 23:10 冥賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 94 Hộ gia đình 252 Người
2019/08/01 23:10 矢田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 337 Hộ gia đình 706 Người
2019/08/01 23:10 下金沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 123 Hộ gia đình 309 Người
2019/08/01 23:10 芦野倉 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 145 Hộ gia đình 344 Người
2019/08/01 23:10 左貫 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 265 Hộ gia đình 676 Người
2019/08/01 23:10 高田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 17 Hộ gia đình 38 Người
2019/08/01 23:10 上金沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 120 Hộ gia đình 312 Người
2019/08/01 23:10 上野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 162 Hộ gia đình 326 Người
2019/08/01 23:10 川山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 138 Hộ gia đình 363 Người
2019/08/01 23:10 相川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 95 Hộ gia đình 245 Người
2019/08/01 23:10 北吉沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 32 Hộ gia đình 81 Người
2019/08/01 23:10 上郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 141 Hộ gia đình 321 Người
2019/08/01 23:10 中郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 109 Hộ gia đình 242 Người
2019/08/01 23:10 初原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 182 Hộ gia đình 325 Người
2019/08/01 23:10 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 113 Hộ gia đình 280 Người
2019/08/01 23:10 田野沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 62 Hộ gia đình 175 Người
2019/08/01 23:10 槙野地 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 92 Hộ gia đình 242 Người
2019/08/01 23:10 町付 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 203 Hộ gia đình 425 Người
2019/08/01 23:10 下野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 323 Hộ gia đình 791 Người
2019/07/31 01:55 北吉沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 32 Hộ gia đình 81 Người
2019/07/31 01:55 川山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 138 Hộ gia đình 363 Người
2019/07/31 01:55 小生瀬 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 311 Hộ gia đình 760 Người
2019/07/31 01:55 高田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 17 Hộ gia đình 38 Người
2019/07/31 01:55 高柴 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 136 Hộ gia đình 324 Người
2019/07/31 01:55 外大野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 73 Hộ gia đình 182 Người
2019/07/31 01:55 下野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 323 Hộ gia đình 791 Người
2019/07/31 01:55 矢田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 337 Hộ gia đình 706 Người
2019/07/31 01:55 冥賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 94 Hộ gia đình 252 Người
2019/07/31 01:55 内大野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 100 Hộ gia đình 233 Người
2019/07/31 01:55 町付 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 203 Hộ gia đình 425 Người
2019/07/31 01:55 中郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 109 Hộ gia đình 242 Người
2019/07/31 01:55 大生瀬 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 148 Hộ gia đình 360 Người
2019/07/31 01:55 上郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 141 Hộ gia đình 321 Người
2019/07/21 00:10 町付 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 203 Hộ gia đình 425 Người
2019/07/21 00:10 中郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 109 Hộ gia đình 242 Người
2019/07/21 00:10 上野宮 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 162 Hộ gia đình 326 Người
2019/07/21 00:10 北吉沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 32 Hộ gia đình 81 Người
2019/07/21 00:10 上郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 141 Hộ gia đình 321 Người
2018/10/01 03:40 大子町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7,420 Hộ gia đình 17,395 Người
2017/10/23 11:00 大子町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7,606 Hộ gia đình 18,914 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2021/08/14 18:00 2021/08/15 15:00 5   Người
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2021/07/11 15:30 2021/07/11 20:50 0   Người
大子町立袋田小学校 大子町袋田1457番地 2021/07/11 15:30 2021/07/11 20:50 0   Người
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Người
大子町立大子中学校 大子町池田1647番地 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Người
森林の温泉 大子町矢田15-12 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0   Người
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2020/06/16 19:51 2020/06/16 22:10 0   Người
東京理科大学大子研修センター 大子町北田気662 2019/10/14 15:00 2019/11/30 09:00 0   Người
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 12   Người
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
大子町立袋田小学校 大子町袋田1457番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 4   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 2   Người
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
大子町立大子中学校 大子町池田1647番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0   Người
森林の温泉 大子町矢田15-12 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 78   Người
大子町立中央公民館 大子町池田2669番地 2019/10/12 16:00 2019/10/14 15:00 104   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 73   Người
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2019/10/11 18:00 2019/10/13 19:00 86   Người
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 9   Người
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 12   Người
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 18   Người
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 21:58 25   Người
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 27   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 20   Người
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923番地8 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 67   Người
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2019/10/12 20:30 2019/10/13 19:00 13   Người
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 17:00 4   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 17:00 0   Người
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923番地8 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:20 1   Người
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:20 0   Người
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Người
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Người
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Người
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 5   Người
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 - 2019/08/09 17:40 0   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Người
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Người
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0   Người
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/07/20 21:30 2019/07/21 00:10 0   Người
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:30 0   Người
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Người
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208-3 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Người
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923-8 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Người
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Người
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016-2 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Người
下小川コミュニティセンター 大子町西金381 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0   Người
宮川コミュニティセンター 大子町川山979 2018/09/30 17:40 2018/10/01 03:40 0   Người
上小川コミュティセンター 大子町頃藤3445-2 2018/09/30 17:40 2018/10/01 03:40 0   Người
茨城県大子町文化福祉会館 久慈郡大子町大子722-1 2018/08/08 18:00 2018/08/09 14:22 0   Người
下小川コミュニティセンター 大子町西金381 2017/10/22 16:00 2017/10/23 11:15 0   Người
袋田コミュニティセンター 久慈郡大子町袋田1923番地8 2017/10/22 18:30 2017/10/23 11:14 0   Người
上小川コミュティセンター 大子町頃藤3445-2 2017/10/22 18:30 2017/10/23 11:13 0   Người
大子温泉やみぞ 久慈郡大子町矢田524-2 2017/10/22 18:30 2017/10/23 07:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang