Làng Tokai Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Làng Tokai
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2016年08月23日23:10
        茨城県 水戸地方気象台 発表
<概況>
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
 崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 11:00 竹瓦区 Chỉ thị lánh nạn 85 Hộ gia đình 200 Người
2019/10/13 11:00 豊岡区 Chỉ thị lánh nạn 121 Hộ gia đình 276 Người
2019/10/13 11:00 亀下区 Chỉ thị lánh nạn 202 Hộ gia đình 508 Người
2019/10/13 11:00 外宿二区 Chỉ thị lánh nạn 191 Hộ gia đình 477 Người
2019/10/13 06:00 宿区 Khuyến cáo sơ tán 388 Hộ gia đình 766 Người
2019/10/13 06:00 川根区 Khuyến cáo sơ tán 173 Hộ gia đình 410 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
東海村立白方小学校 東海村白方2009 2019/10/13 04:46 2019/10/13 11:00 0   Người
白方コミュニティセンター 東海村白方2077 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   Người
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   Người
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
真崎コミュニティセンター 東海村村松835-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
舟石川コミュニティセンター 東海村舟石川158-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
中丸コミュニティセンター 東海村須和間345-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Người
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   Người
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   Người
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   Người
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   Người
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   Người
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang