Thành phố Ishioka Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Ishioka
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/26 00:15 片野 Khuyến cáo sơ tán 152 Hộ gia đình 490 Người
2019/10/26 00:15 石川 Khuyến cáo sơ tán 237 Hộ gia đình 720 Người
2019/10/26 00:15 三村 Khuyến cáo sơ tán 880 Hộ gia đình 2,263 Người
2019/10/26 00:15 高浜 Khuyến cáo sơ tán 454 Hộ gia đình 1,118 Người
2019/10/26 00:15 東田中 Khuyến cáo sơ tán 355 Hộ gia đình 929 Người
2019/10/26 00:15 井関 Khuyến cáo sơ tán 239 Hộ gia đình 681 Người
2019/10/26 00:15 中津川 Khuyến cáo sơ tán 152 Hộ gia đình 396 Người
2019/10/26 00:15 北根本 Khuyến cáo sơ tán 106 Hộ gia đình 271 Người
2019/10/13 06:30 太田 Chỉ thị lánh nạn 136 Hộ gia đình 433 Người
2019/10/13 06:30 龍明 Chỉ thị lánh nạn 27 Hộ gia đình 72 Người
2019/10/13 06:30 北根本 Chỉ thị lánh nạn 106 Hộ gia đình 271 Người
2019/10/13 06:30 仏生寺 Chỉ thị lánh nạn 27 Hộ gia đình 84 Người
2019/10/13 06:30 部原 Chỉ thị lánh nạn 97 Hộ gia đình 230 Người
2019/10/13 06:30 半田 Chỉ thị lánh nạn 196 Hộ gia đình 574 Người
2019/10/13 06:30 東府中 Chỉ thị lánh nạn 167 Hộ gia đình 444 Người
2019/10/13 06:30 東田中 Chỉ thị lánh nạn 355 Hộ gia đình 929 Người
2019/10/13 06:30 東大橋 Chỉ thị lánh nạn 540 Hộ gia đình 1,286 Người
2019/10/13 06:30 田島2丁目 Chỉ thị lánh nạn 25 Hộ gia đình 54 Người
2019/10/13 06:30 朝日 Chỉ thị lánh nạn 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 06:30 中津川 Chỉ thị lánh nạn 152 Hộ gia đình 396 Người
2019/10/13 06:30 総社2丁目 Chỉ thị lánh nạn 218 Hộ gia đình 529 Người
2019/10/13 06:30 総社1丁目 Chỉ thị lánh nạn 281 Hộ gia đình 653 Người
2019/10/13 06:30 染谷 Chỉ thị lánh nạn 262 Hộ gia đình 731 Người
2019/10/13 06:30 石川 Chỉ thị lánh nạn 237 Hộ gia đình 720 Người
2019/10/13 06:30 青田 Chỉ thị lánh nạn 35 Hộ gia đình 132 Người
2019/10/13 06:30 真家 Chỉ thị lánh nạn 515 Hộ gia đình 1,481 Người
2019/10/13 06:30 上曽 Chỉ thị lánh nạn 267 Hộ gia đình 819 Người
2019/10/13 06:30 上青柳 Chỉ thị lánh nạn 44 Hộ gia đình 133 Người
2019/10/13 06:30 菖蒲沢 Chỉ thị lánh nạn 37 Hộ gia đình 119 Người
2019/10/13 06:30 小野越 Chỉ thị lánh nạn 15 Hộ gia đình 45 Người
2019/10/13 06:30 小幡 Chỉ thị lánh nạn 520 Hộ gia đình 1,570 Người
2019/10/13 06:30 小屋 Chỉ thị lánh nạn 195 Hộ gia đình 593 Người
2019/10/13 06:30 小井戸 Chỉ thị lánh nạn 52 Hộ gia đình 167 Người
2019/10/13 06:30 若宮4丁目 Chỉ thị lánh nạn 149 Hộ gia đình 383 Người
2019/10/13 06:30 若宮2丁目 Chỉ thị lánh nạn 172 Hộ gia đình 460 Người
2019/10/13 06:30 若宮1丁目 Chỉ thị lánh nạn 210 Hộ gia đình 459 Người
2019/10/13 06:30 柴内 Chỉ thị lánh nạn 73 Hộ gia đình 207 Người
2019/10/13 06:30 三村 Chỉ thị lánh nạn 880 Hộ gia đình 2,263 Người
2019/10/13 06:30 高浜 Chỉ thị lánh nạn 454 Hộ gia đình 1,118 Người
2019/10/13 06:30 弓弦 Chỉ thị lánh nạn 58 Hộ gia đình 175 Người
2019/10/13 06:30 宮ケ崎 Chỉ thị lánh nạn 99 Hộ gia đình 278 Người
2019/10/13 06:30 吉生 Chỉ thị lánh nạn 226 Hộ gia đình 678 Người
2019/10/13 06:30 瓦谷 Chỉ thị lánh nạn 310 Hộ gia đình 958 Người
2019/10/13 06:30 柿岡 Chỉ thị lánh nạn 1,552 Hộ gia đình 4,195 Người
2019/10/13 06:30 中戸 Chỉ thị lánh nạn 108 Hộ gia đình 338 Người
2019/10/13 06:30 大塚 Chỉ thị lánh nạn 183 Hộ gia đình 592 Người
2019/10/13 06:30 大増 Chỉ thị lánh nạn 243 Hộ gia đình 717 Người
2019/10/13 06:30 井関 Chỉ thị lánh nạn 239 Hộ gia đình 681 Người
2019/10/13 06:30 市全域 Khuyến cáo sơ tán 27,878 Hộ gia đình 75,156 Người
2019/09/09 12:00 上青柳 Khuyến cáo sơ tán 44 Hộ gia đình 133 Người
2019/09/09 12:00 大増 Khuyến cáo sơ tán 243 Hộ gia đình 717 Người
2019/09/09 12:00 東田中 Khuyến cáo sơ tán 355 Hộ gia đình 929 Người
2019/09/09 12:00 東府中 Khuyến cáo sơ tán 167 Hộ gia đình 444 Người
2019/09/09 12:00 菖蒲沢 Khuyến cáo sơ tán 37 Hộ gia đình 119 Người
2019/09/09 12:00 柴内 Khuyến cáo sơ tán 73 Hộ gia đình 207 Người
2019/09/09 12:00 山崎 Khuyến cáo sơ tán 1,151 Hộ gia đình 3,154 Người
2019/09/09 12:00 若宮2丁目 Khuyến cáo sơ tán 172 Hộ gia đình 460 Người
2019/09/09 12:00 若宮4丁目 Khuyến cáo sơ tán 149 Hộ gia đình 383 Người
2019/09/09 12:00 太田 Khuyến cáo sơ tán 136 Hộ gia đình 433 Người
2019/09/09 12:00 三村 Khuyến cáo sơ tán 880 Hộ gia đình 2,263 Người
2019/09/09 12:00 総社2丁目 Khuyến cáo sơ tán 218 Hộ gia đình 529 Người
2019/09/09 12:00 総社1丁目 Khuyến cáo sơ tán 281 Hộ gia đình 653 Người
2019/09/09 12:00 小井戸 Khuyến cáo sơ tán 52 Hộ gia đình 167 Người
2019/09/09 12:00 高浜 Khuyến cáo sơ tán 454 Hộ gia đình 1,118 Người
2019/09/09 12:00 弓弦 Khuyến cáo sơ tán 58 Hộ gia đình 175 Người
2019/09/09 12:00 宮ケ崎 Khuyến cáo sơ tán 99 Hộ gia đình 278 Người
2019/09/09 12:00 吉生 Khuyến cáo sơ tán 226 Hộ gia đình 678 Người
2019/09/09 12:00 瓦谷 Khuyến cáo sơ tán 310 Hộ gia đình 958 Người
2019/09/09 12:00 柿岡 Khuyến cáo sơ tán 1,552 Hộ gia đình 4,195 Người
2019/09/09 12:00 井関 Khuyến cáo sơ tán 239 Hộ gia đình 681 Người
2019/09/09 12:00 北根本 Khuyến cáo sơ tán 106 Hộ gia đình 271 Người
2019/09/09 12:00 片野 Khuyến cáo sơ tán 152 Hộ gia đình 490 Người
2019/09/09 12:00 小幡 Khuyến cáo sơ tán 520 Hộ gia đình 1,570 Người
2019/09/09 12:00 小野越 Khuyến cáo sơ tán 15 Hộ gia đình 45 Người
2019/09/09 12:00 仏生寺 Khuyến cáo sơ tán 27 Hộ gia đình 84 Người
2019/09/09 12:00 大塚 Khuyến cáo sơ tán 183 Hộ gia đình 592 Người
2019/09/09 12:00 中戸 Khuyến cáo sơ tán 108 Hộ gia đình 338 Người
2019/09/09 12:00 中津川 Khuyến cáo sơ tán 152 Hộ gia đình 396 Người
2019/09/09 12:00 朝日 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/09/09 12:00 染谷 Khuyến cáo sơ tán 262 Hộ gia đình 731 Người
2019/09/09 12:00 石川 Khuyến cáo sơ tán 237 Hộ gia đình 720 Người
2019/09/09 12:00 青田 Khuyến cáo sơ tán 35 Hộ gia đình 132 Người
2019/09/09 12:00 真家 Khuyến cáo sơ tán 515 Hộ gia đình 1,481 Người
2019/09/09 12:00 田島1丁目 Khuyến cáo sơ tán 48 Hộ gia đình 148 Người
2019/09/09 12:00 田島2丁目 Khuyến cáo sơ tán 25 Hộ gia đình 54 Người
2019/09/09 12:00 部原 Khuyến cáo sơ tán 97 Hộ gia đình 230 Người
2019/09/09 12:00 上曽 Khuyến cáo sơ tán 267 Hộ gia đình 819 Người
2019/09/09 12:00 半田 Khuyến cáo sơ tán 196 Hộ gia đình 574 Người
2017/10/23 09:00 片野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 152 Hộ gia đình 490 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   Người
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   Người
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   Người
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   Người
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   Người
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/25 16:00 2019/10/25 20:00 0   Người
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:33 0   Người
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   Người
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:55 0   Người
小桜小学校 石岡市川又746 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:08 0   Người
林小学校 石岡市下林857-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   Người
柿岡小学校 石岡市柿岡2159-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   Người
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:25 0   Người
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   Người
東成井小学校 石岡市東成井996 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   Người
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:35 0   Người
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:35 0   Người
ふれあいの里石岡ひまわりの館 石岡市大砂10527-6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:26 0   Người
東地区公民館 石岡市東石岡4-6-24 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:20 0   Người
石岡第一高等学校 石岡市石岡1-9 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:04 0   Người
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:52 0   Người
石岡中学校 石岡市東石岡4-2-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:05 0   Người
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
南小学校 石岡市南台4-1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   Người
府中小学校 石岡市若松1-11-18 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:18 0   Người
北小学校 石岡市根当10949 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:28 0   Người
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:54 0   Người
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 07:43 0   Người
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 08:30 0   Người
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:50 0   Người
八郷中学校 石岡市柿岡3513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:26 0   Người
国府地区公民館 石岡市国府5-7-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 04:25 0   Người
石岡第二高等学校 石岡市府中5-14-14 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:13 0   Người
東小学校 石岡市旭台1-11-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:58 0   Người
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:15 0   Người
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   Người
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   Người
園部中学校 石岡市山崎1862 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   Người
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:05 0   Người
国府中学校 石岡市総社2-12-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:30 0   Người
杉並小学校 石岡市杉並2-3-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   Người
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:01 0   Người
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/10/12 10:00 2019/10/12 21:00 0   Người
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 10:15 0   Người
片野集会所 石岡市片野157 2019/09/08 22:21 2019/09/09 10:10 0   Người
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 09:40 0   Người
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 09:30 0   Người
関川小学校 石岡市石川1153 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:50 0   Người
小桜小学校 石岡市川又746 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:40 0   Người
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:20 0   Người
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:10 0   Người
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   Người
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:53 0   Người
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:50 0   Người
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 22:05 2018/10/01 05:40 0   Người
園部コミュニティセンター 石岡市真家69 2018/08/08 21:00 2018/08/09 10:40 0   Người
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/08/07 17:00 2018/08/09 09:45 0   Người
片野集会所 石岡市片野157 2017/10/22 17:10 2017/10/23 09:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang