Thành phố Namegata Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Namegata
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 20:35 行方市全域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 12,889 Hộ gia đình 34,806 Người
2019/10/13 06:00 行方市全域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 12,889 Hộ gia đình 34,806 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Người
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Người
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   Người
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   Người
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Người
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Người
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Người
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   Người
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Người
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   Người
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   Người
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Người
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang