Thành phố Kitaibaraki Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Kitaibaraki
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2020年04月18日18:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 18:27 神岡上 Khuyến cáo sơ tán 511 Hộ gia đình 1,190 Người
2019/10/25 18:27 五浦 Khuyến cáo sơ tán 188 Hộ gia đình 534 Người
2019/10/25 18:27 平潟町 Khuyến cáo sơ tán 860 Hộ gia đình 2,009 Người
2019/10/25 18:27 神岡下 Khuyến cáo sơ tán 265 Hộ gia đình 674 Người
2019/10/25 18:24 福田 Khuyến cáo sơ tán 261 Hộ gia đình 530 Người
2019/10/25 18:22 下相田 Khuyến cáo sơ tán 124 Hộ gia đình 330 Người
2019/10/25 18:21 小野矢指 Khuyến cáo sơ tán 487 Hộ gia đình 1,097 Người
2019/10/25 18:20 大津町北町 Khuyến cáo sơ tán 1,190 Hộ gia đình 2,799 Người
2019/10/25 18:20 里根川 Khuyến cáo sơ tán 211 Hộ gia đình 483 Người
2019/10/25 18:20 木皿 Khuyến cáo sơ tán 612 Hộ gia đình 1,488 Người
2019/10/25 18:20 豊田 Khuyến cáo sơ tán 780 Hộ gia đình 2,023 Người
2019/10/25 18:20 中妻 Khuyến cáo sơ tán 468 Hộ gia đình 1,188 Người
2019/10/25 18:20 大塚 Khuyến cáo sơ tán 743 Hộ gia đình 1,772 Người
2019/10/25 18:20 大津町 Khuyến cáo sơ tán 809 Hộ gia đình 1,790 Người
2019/10/25 18:20 石岡 Khuyến cáo sơ tán 743 Hộ gia đình 1,691 Người
2019/10/25 18:20 仁井田 Khuyến cáo sơ tán 240 Hộ gia đình 567 Người
2019/10/25 18:20 上桜井 Khuyến cáo sơ tán 1,046 Hộ gia đình 2,649 Người
2019/10/25 18:20 Khuyến cáo sơ tán 414 Hộ gia đình 979 Người
2019/10/25 18:20 関本中 Khuyến cáo sơ tán 450 Hộ gia đình 1,127 Người
2019/10/25 18:20 関本上 Khuyến cáo sơ tán 337 Hộ gia đình 863 Người
2019/10/25 18:20 関本下 Khuyến cáo sơ tán 138 Hộ gia đình 332 Người
2019/10/25 18:20 下桜井 Khuyến cáo sơ tán 473 Hộ gia đình 1,077 Người
2019/10/25 18:20 臼場 Khuyến cáo sơ tán 256 Hộ gia đình 613 Người
2019/10/25 18:20 磯原町本町 Khuyến cáo sơ tán 175 Hộ gia đình 400 Người
2019/10/25 18:20 磯原 Khuyến cáo sơ tán 2,019 Hộ gia đình 4,481 Người
2019/10/25 18:20 粟野 Khuyến cáo sơ tán 533 Hộ gia đình 1,385 Người
2019/10/13 10:02 下相田 Chỉ thị lánh nạn 124 Hộ gia đình 330 Người
2019/10/13 10:02 木皿 Chỉ thị lánh nạn 612 Hộ gia đình 1,488 Người
2019/10/13 10:02 Chỉ thị lánh nạn 414 Hộ gia đình 979 Người
2019/10/13 10:02 粟野 Chỉ thị lánh nạn 533 Hộ gia đình 1,385 Người
2019/10/13 10:02 豊田 Chỉ thị lánh nạn 780 Hộ gia đình 2,023 Người
2019/10/13 10:02 磯原 Chỉ thị lánh nạn 2,019 Hộ gia đình 4,481 Người
2019/10/13 10:02 磯原町本町 Chỉ thị lánh nạn 175 Hộ gia đình 400 Người
2019/10/13 10:02 関本上 Chỉ thị lánh nạn 337 Hộ gia đình 863 Người
2019/10/13 10:02 関本下 Chỉ thị lánh nạn 138 Hộ gia đình 332 Người
2019/10/13 10:02 石岡 Chỉ thị lánh nạn 743 Hộ gia đình 1,691 Người
2019/10/13 10:02 大津町 Chỉ thị lánh nạn 809 Hộ gia đình 1,790 Người
2019/10/13 10:02 里根川 Chỉ thị lánh nạn 211 Hộ gia đình 483 Người
2019/10/13 10:02 大津町北町 Chỉ thị lánh nạn 1,190 Hộ gia đình 2,799 Người
2019/10/13 10:02 大塚 Chỉ thị lánh nạn 743 Hộ gia đình 1,772 Người
2019/10/13 10:02 中妻 Chỉ thị lánh nạn 468 Hộ gia đình 1,188 Người
2019/10/13 10:02 福田 Chỉ thị lánh nạn 261 Hộ gia đình 530 Người
2019/10/13 10:02 関本中 Chỉ thị lánh nạn 450 Hộ gia đình 1,127 Người
2019/10/13 10:02 仁井田 Chỉ thị lánh nạn 240 Hộ gia đình 567 Người
2019/10/13 10:02 上桜井 Chỉ thị lánh nạn 1,046 Hộ gia đình 2,649 Người
2019/10/13 10:02 小野矢指 Chỉ thị lánh nạn 487 Hộ gia đình 1,097 Người
2019/10/13 10:02 臼場 Chỉ thị lánh nạn 256 Hộ gia đình 613 Người
2019/10/13 10:02 平潟町 Khuyến cáo sơ tán 473 Hộ gia đình 1,191 Người
2019/10/13 10:02 花園 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 11 Người
2019/09/09 15:06 磯原町磯原4丁目 Khuyến cáo sơ tán 100 Hộ gia đình 269 Người
2019/09/09 15:06 磯原町本町2丁目 Khuyến cáo sơ tán 47 Hộ gia đình 101 Người
2019/09/09 15:06 磯原町本町1丁目 Khuyến cáo sơ tán 64 Hộ gia đình 143 Người
2019/09/09 15:06 磯原町豊田2丁目 Khuyến cáo sơ tán 76 Hộ gia đình 217 Người
2019/09/09 15:06 磯原町豊田1丁目 Khuyến cáo sơ tán 129 Hộ gia đình 431 Người
2019/09/09 15:06 磯原町豊田 Khuyến cáo sơ tán 473 Hộ gia đình 1,264 Người
2019/09/09 15:06 磯原町磯原5丁目 Khuyến cáo sơ tán 277 Hộ gia đình 594 Người
2019/09/09 15:06 磯原町本町3丁目 Khuyến cáo sơ tán 47 Hộ gia đình 100 Người
2019/09/09 15:06 磯原町本町4丁目 Khuyến cáo sơ tán 15 Hộ gia đình 43 Người
2019/09/09 15:06 中郷町上桜井 Khuyến cáo sơ tán 1,059 Hộ gia đình 2,859 Người
2019/09/09 15:06 中郷町石岡 Khuyến cáo sơ tán 657 Hộ gia đình 1,609 Người
2019/09/09 15:06 磯原町磯原3丁目 Khuyến cáo sơ tán 34 Hộ gia đình 80 Người
2019/09/09 15:06 磯原町磯原2丁目 Khuyến cáo sơ tán 204 Hộ gia đình 519 Người
2019/09/09 15:06 磯原町磯原1丁目 Khuyến cáo sơ tán 132 Hộ gia đình 301 Người
2019/09/09 12:18 磯原町本町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 175 Hộ gia đình 400 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
中郷第一小学校 北茨城市中郷町上桜井53-5 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
大津小学校 北茨城市大津町2301-14 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
平潟小学校 北茨城市平潟町1077 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
生涯学習センター 北茨城市関本町福田158 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Người
中郷ふるさとコミュニティセンター 北茨城市中郷町粟野220-2 2019/10/25 19:30 2019/10/26 06:30 0   Người
老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Người
中郷第一小学校 北茨城市中郷町上桜井53-5 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Người
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Người
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Người
中郷第二小学校 北茨城市中郷町小野矢指720-3 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
石岡小学校 北茨城市中郷町石岡823 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
華川町公民館 北茨城市華川町小豆畑912-2 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
保健センター 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
明徳小学校 北茨城市磯原町木皿726 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
生涯学習センター 北茨城市関本町福田158 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
大津小学校 北茨城市大津町2301-14 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Người
花園地域交流センター 北茨城市華川町花園441-3 2019/10/12 16:30 2019/10/13 10:02 0   Người
平潟小学校 北茨城市平潟町1077 2019/10/12 16:30 2019/10/13 10:02 0   Người
中郷中学校 北茨城市中郷町足洗508 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
華川中学校 北茨城市華川町下相田109 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
常北中学校 北茨城市大津町2448 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
精華小学校 北茨城市磯原町磯原4-36 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
関本多目的研修集会所 北茨城市関本町関本上582-1 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
北茨城市役所 北茨城市磯原町磯原1630 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
北茨城市消防本部 北茨城市磯原町磯原2496-1 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Người
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/09/08 18:00 2019/09/09 15:06 0   Người
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/09/08 18:00 2019/09/09 15:06 0   Người
石岡小学校 北茨城市中郷町石岡823 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:06 0   Người
保健センター 北茨城市華川町臼場187-27 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:18 0   Người
中郷ふるさとコミュニティセンター 北茨城市中郷町粟野220-2 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:06 0   Người
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:18 0   Người
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   Người
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   Người
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   Người
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   Người
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   Người
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   Người
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   Người
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   Người
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   Người
中郷第二小学校 北茨城市中郷町小野矢指720-3 2016/11/22 06:34 2016/11/22 13:35 0   Người
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2016/11/22 06:35 2016/11/22 13:35 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang