Huyện Shirosato Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Huyện Shirosato
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年12月03日 21:55
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、4日明け方まで強風や高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 16:50 阿波山 Chỉ thị lánh nạn 395 Hộ gia đình 1,094 Người
2019/10/13 16:50 下阿野沢 Chỉ thị lánh nạn 133 Hộ gia đình 397 Người
2019/10/13 16:50 下圷 Chỉ thị lánh nạn 176 Hộ gia đình 494 Người
2019/10/13 16:50 御前山 Chỉ thị lánh nạn 163 Hộ gia đình 438 Người
2019/10/13 16:50 那珂西 Chỉ thị lánh nạn 921 Hộ gia đình 2,509 Người
2019/10/13 16:50 Chỉ thị lánh nạn 172 Hộ gia đình 452 Người
2019/10/13 16:50 上圷 Chỉ thị lánh nạn 237 Hộ gia đình 657 Người
2019/10/13 16:50 上泉 Chỉ thị lánh nạn 79 Hộ gia đình 232 Người
2019/10/13 16:50 上阿野沢 Chỉ thị lánh nạn 114 Hộ gia đình 302 Người
2019/10/13 16:50 土砂災害警戒区域 Khuyến cáo sơ tán 2,214 Hộ gia đình 4,428 Người
2019/10/13 16:50 浸水想定区域(那珂西から御前山までの那珂川沿の地域) Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 16:50 城里町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7,202 Hộ gia đình 18,455 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2023/09/08 13:00 2023/09/09 06:30 0   Người
常北公民館 城里町下青山1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/17 17:30 0   Người
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2019/10/12 10:00 2019/10/14 09:20 0   Người
桂公民館 城里町阿波山167 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:10 0   Người
岩船地区公民館 城里町孫根355-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 15:00 0   Người
常北中学校 城里町下青山10 2019/10/13 05:45 2019/10/13 08:30 0   Người
七会保健福祉センター 城里町小勝1400 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:30 0   Người
桂中学校 城里町阿波山799 2019/10/13 05:47 2019/10/13 08:30 0   Người
七会町民センター 城里町小勝2268-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:30 0   Người
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2019/09/08 17:30 2019/09/09 11:30 0   Người
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Người
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 15:30 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang