Thành phố Sakuragawa Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Sakuragawa
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 18:30 下小幡の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 18 Hộ gia đình 55 Người
2019/10/25 18:30 本木2の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 28 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/25 18:30 本木1の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 69 Hộ gia đình 270 Người
2019/10/25 18:30 東飯田の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 13 Hộ gia đình 42 Người
2019/10/25 18:30 長岡の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 71 Hộ gia đình 223 Người
2019/10/25 18:30 大曽根の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 29 Hộ gia đình 93 Người
2019/10/25 18:30 上小幡の土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 49 Hộ gia đình 151 Người
2019/10/13 08:00 池亀の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 40 Hộ gia đình 107 Người
2019/10/13 08:00 門毛東の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 15 Hộ gia đình 42 Người
2019/10/13 08:00 門毛西の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 15 Hộ gia đình 41 Người
2019/10/13 08:00 木植の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 35 Hộ gia đình 132 Người
2019/10/13 08:00 本木2の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 28 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/13 08:00 本木1の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 69 Hộ gia đình 270 Người
2019/10/13 08:00 本郷の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 12 Hộ gia đình 41 Người
2019/10/13 08:00 北椎尾の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 15 Hộ gia đình 51 Người
2019/10/13 08:00 平沢の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 22 Hộ gia đình 101 Người
2019/10/13 08:00 飯淵の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 11 Hộ gia đình 45 Người
2019/10/13 08:00 塙世の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 4 Hộ gia đình 12 Người
2019/10/13 08:00 白井の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 7 Hộ gia đình 21 Người
2019/10/13 08:00 入野本田の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 10 Hộ gia đình 33 Người
2019/10/13 08:00 入野新田の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 10 Hộ gia đình 33 Người
2019/10/13 08:00 南椎尾の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 16 Hộ gia đình 51 Người
2019/10/13 08:00 東飯田の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 13 Hộ gia đình 42 Người
2019/10/13 08:00 田(山口)の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 33 Hộ gia đình 107 Người
2019/10/13 08:00 田(金井)の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 6 Hộ gia đình 15 Người
2019/10/13 08:00 堤上の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 13 Hộ gia đình 36 Người
2019/10/13 08:00 長岡の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 71 Hộ gia đình 223 Người
2019/10/13 08:00 中里の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 14 Hộ gia đình 73 Người
2019/10/13 08:00 大曽根の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 29 Hộ gia đình 93 Người
2019/10/13 08:00 大泉の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 44 Hộ gia đình 147 Người
2019/10/13 08:00 大月の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 5 Hộ gia đình 31 Người
2019/10/13 08:00 曽根の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 9 Hộ gia đình 40 Người
2019/10/13 08:00 青木の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 8 Hộ gia đình 25 Người
2019/10/13 08:00 西友部の土砂災害区域 Chỉ thị lánh nạn 3 Hộ gia đình 14 Người
2019/10/13 08:00 西飯岡の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 3 Hộ gia đình 11 Người
2019/10/13 08:00 水戸の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 8 Hộ gia đình 24 Người
2019/10/13 08:00 上城の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 6 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/13 08:00 上小幡の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 49 Hộ gia đình 151 Người
2019/10/13 08:00 松田の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 1 Hộ gia đình 3 Người
2019/10/13 08:00 酒寄の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 89 Hộ gia đình 250 Người
2019/10/13 08:00 山尾の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 36 Hộ gia đình 88 Người
2019/10/13 08:00 山口の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 23 Hộ gia đình 84 Người
2019/10/13 08:00 桜井の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 22 Hộ gia đình 62 Người
2019/10/13 08:00 坂本の土砂詐害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 4 Hộ gia đình 11 Người
2019/10/13 08:00 今泉の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 11 Hộ gia đình 43 Người
2019/10/13 08:00 高幡の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 4 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/13 08:00 加茂部2の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 1 Hộ gia đình 4 Người
2019/10/13 08:00 下小幡の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 18 Hộ gia đình 55 Người
2019/10/13 08:00 猿田の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 27 Hộ gia đình 98 Người
2019/10/13 08:00 羽鳥の土砂災害警戒区域 Chỉ thị lánh nạn 53 Hộ gia đình 188 Người
2018/08/09 07:00 土砂災害警戒区域 Khuyến cáo sơ tán 984 Hộ gia đình 3,083 Người
2017/10/23 08:00 土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 987 Hộ gia đình 3,087 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立旧真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2019/10/12 10:30 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立桃山学園 桜川市真壁町伊佐々158番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立桜川中学校 桜川市真壁町亀熊570番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬小学校 桜川市鍬田553番地5 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立谷貝小学校 桜川市真壁町下谷貝1146番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立旧紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2019/10/12 11:20 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立大国小学校 桜川市大国玉597番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Người
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2018/08/08 18:20 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2018/08/08 18:22 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬小学校 桜川市鍬田553番地5 2018/08/08 18:23 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立桃山中学校 桜川市真壁町伊佐々158番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2018/08/08 18:35 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2018/08/08 18:40 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2018/08/08 18:45 2018/08/09 07:00 0   Người
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2017/10/22 16:15 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2017/10/22 16:45 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2017/10/22 16:35 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2017/10/22 16:53 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2017/10/22 17:26 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2017/10/22 17:15 2017/10/23 08:00 0   Người
茨城県桜川市立桃山中学校 桜川市真壁町伊佐々158番地 2017/10/22 18:10 2017/10/23 08:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang