Thành phố Bando Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Bando
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/14 17:00 左平太新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 11 Hộ gia đình 40 Người
2019/10/14 17:00 逆井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 997 Hộ gia đình 3,237 Người
2019/10/14 17:00 内野山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 270 Hộ gia đình 880 Người
2019/10/14 17:00 沓掛 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1,710 Hộ gia đình 4,894 Người
2019/10/14 17:00 生子新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 78 Hộ gia đình 266 Người
2019/10/14 17:00 栗山新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/14 17:00 勘助新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 63 Hộ gia đình 180 Người
2019/10/14 17:00 大馬新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 77 Hộ gia đình 245 Người
2019/10/14 17:00 平八新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 49 Hộ gia đình 154 Người
2019/10/14 17:00 孫兵エ新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 25 Hộ gia đình 83 Người
2019/10/14 17:00 幸田新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 85 Hộ gia đình 259 Người
2019/10/14 17:00 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 434 Hộ gia đình 1,350 Người
2019/10/14 13:00 坂東市 Khuyến cáo sơ tán 19,418 Hộ gia đình 56,210 Người
2019/10/13 17:35 小泉 Chỉ thị lánh nạn 208 Hộ gia đình 641 Người
2019/10/13 17:35 鵠戸 Chỉ thị lánh nạn 396 Hộ gia đình 1,190 Người
2019/10/13 17:35 桐木 Chỉ thị lánh nạn 298 Hộ gia đình 749 Người
2019/10/13 17:35 みどり町 Chỉ thị lánh nạn 276 Hộ gia đình 670 Người
2019/10/13 17:35 みむら Chỉ thị lánh nạn 177 Hộ gia đình 528 Người
2019/10/13 17:35 莚打 Chỉ thị lánh nạn 270 Hộ gia đình 706 Người
2019/10/13 17:35 馬立 Chỉ thị lánh nạn 308 Hộ gia đình 850 Người
2019/10/13 17:35 猫実新田 Chỉ thị lánh nạn 39 Hộ gia đình 127 Người
2019/10/13 17:35 猫実 Chỉ thị lánh nạn 398 Hộ gia đình 1,232 Người
2019/10/13 17:35 長谷 Chỉ thị lánh nạn 759 Hộ gia đình 2,319 Người
2019/10/13 17:35 長須 Chỉ thị lánh nạn 942 Hộ gia đình 3,199 Người
2019/10/13 17:35 中里 Chỉ thị lánh nạn 411 Hộ gia đình 988 Người
2019/10/13 17:35 大谷口 Chỉ thị lánh nạn 130 Hộ gia đình 393 Người
2019/10/13 17:35 大崎 Chỉ thị lánh nạn 174 Hộ gia đình 548 Người
2019/10/13 17:35 大口新田 Chỉ thị lánh nạn 78 Hộ gia đình 233 Người
2019/10/13 17:35 下出島 Chỉ thị lánh nạn 76 Hộ gia đình 236 Người
2019/10/13 17:35 岩井 Chỉ thị lánh nạn 3,027 Hộ gia đình 7,817 Người
2019/10/13 17:35 神田山 Chỉ thị lánh nạn 501 Hộ gia đình 1,641 Người
2019/10/13 17:35 上出島 Chỉ thị lánh nạn 396 Hộ gia đình 1,183 Người
2019/10/13 17:35 庄右衛門新田 Chỉ thị lánh nạn 58 Hộ gia đình 184 Người
2019/10/13 17:35 寺久 Chỉ thị lánh nạn 196 Hộ gia đình 615 Người
2019/10/13 17:35 小山 Chỉ thị lánh nạn 450 Hộ gia đình 1,246 Người
2019/10/13 17:35 古布内 Chỉ thị lánh nạn 22 Hộ gia đình 66 Người
2019/10/13 17:35 駒跿 Chỉ thị lánh nạn 148 Hộ gia đình 486 Người
2019/10/13 17:35 借宿 Chỉ thị lánh nạn 162 Hộ gia đình 504 Người
2019/10/13 17:35 矢作 Chỉ thị lánh nạn 712 Hộ gia đình 2,028 Người
2019/10/13 17:35 木間ケ瀬 Chỉ thị lánh nạn 37 Hộ gia đình 127 Người
2019/10/13 17:35 法師戸 Chỉ thị lánh nạn 62 Hộ gia đình 216 Người
2019/10/13 17:35 辺田 Chỉ thị lánh nạn 2,321 Hộ gia đình 5,706 Người
2019/10/13 17:35 幸田 Chỉ thị lánh nạn 260 Hộ gia đình 758 Người
2019/09/09 10:00 法師戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 5 Hộ gia đình 19 Người
2019/09/09 10:00 矢作 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1 Hộ gia đình 2 Người
2019/09/09 10:00 神田山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 13 Người
2019/09/09 10:00 みむら Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1 Hộ gia đình 4 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
猿島公民館 坂東市山2730 2019/10/12 10:00 2019/10/14 17:00 0   Người
七郷小学校 坂東市矢作87-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
飯島小学校 坂東市幸田新田1468-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
弓馬田小学校 坂東市馬立30-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
七郷コミュニティセンターみどりのさと 坂東市矢作90-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:35 0   Người
中川小学校 坂東市小山108 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
岩井第二小学校 坂東市辺田1172-7 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:35 0   Người
七重小学校 坂東市借宿683-2 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
逆井山小学校 坂東市逆井1825-30 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
生子菅小学校 坂東市生子2219 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
沓掛小学校 坂東市沓掛3775 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
内野山小学校 坂東市内野山849 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Người
県立坂東総合高等学校 坂東市逆井2833-115 2019/10/12 21:00 2019/10/13 17:35 0   Người
県立岩井高等学校 坂東市岩井4319-1 2019/10/13 03:00 2019/10/13 17:35 0   Người
南中学校 坂東市矢作326 2019/10/12 23:08 2019/10/13 16:00 0   Người
神大実小学校 坂東市猫実805 2019/10/12 19:00 2019/10/13 16:00 0   Người
莚打コミュニティセンター芽吹の郷 坂東市莚打711-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 14:00 0   Người
岩井第一小学校 坂東市岩井2029-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 02:00 0   Người
長須小学校 坂東市長須1243 2019/10/12 19:00 2019/10/13 02:00 0   Người
七郷コミュニティセンターみどりのさと 坂東市矢作90-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 20:45 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang