Thành phố Hitachiomiya Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Hitachiomiya
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報 霜注意報


2022年09月24日18:05
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2021/07/29 00:00 小田野 Chỉ thị lánh nạn 141 Hộ gia đình 409 Người
2021/07/29 00:00 高部 Chỉ thị lánh nạn 368 Hộ gia đình 929 Người
2021/07/29 00:00 久隆 Chỉ thị lánh nạn 33 Hộ gia đình 71 Người
2021/07/29 00:00 鷲子 Chỉ thị lánh nạn 203 Hộ gia đình 631 Người
2019/10/26 08:00 常陸大宮市 Khuyến cáo sơ tán 16,071 Hộ gia đình 39,904 Người
2019/10/19 09:00 常陸大宮市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 16,071 Hộ gia đình 39,904 Người
2019/10/16 08:20 宇留野 Chỉ thị lánh nạn 316 Hộ gia đình 892 Người
2019/10/16 08:20 野田 Chỉ thị lánh nạn 119 Hộ gia đình 329 Người
2019/10/16 08:20 野口 Chỉ thị lánh nạn 405 Hộ gia đình 1,148 Người
2019/10/16 08:20 富岡 Chỉ thị lánh nạn 180 Hộ gia đình 466 Người
2019/10/16 08:20 小倉 Chỉ thị lánh nạn 158 Hộ gia đình 437 Người
2019/10/16 08:20 照山 Chỉ thị lánh nạn 69 Hộ gia đình 165 Người
2019/10/16 08:20 上伊勢畑 Chỉ thị lánh nạn 73 Hộ gia đình 201 Người
2019/10/16 08:20 上岩瀬 Chỉ thị lánh nạn 186 Hộ gia đình 545 Người
2019/10/16 08:20 上大賀 Chỉ thị lánh nạn 192 Hộ gia đình 499 Người
2019/10/16 08:20 盛金 Chỉ thị lánh nạn 204 Hộ gia đình 447 Người
2019/10/16 08:20 西野内 Chỉ thị lánh nạn 156 Hộ gia đình 463 Người
2019/10/16 08:20 長倉 Chỉ thị lánh nạn 208 Hộ gia đình 561 Người
2019/10/16 08:20 辰ノ口 Chỉ thị lánh nạn 96 Hộ gia đình 249 Người
2019/10/16 08:20 小貫 Chỉ thị lánh nạn 139 Hộ gia đình 386 Người
2019/10/16 08:20 舟生 Chỉ thị lánh nạn 184 Hộ gia đình 433 Người
2019/10/16 08:20 山方 Chỉ thị lánh nạn 673 Hộ gia đình 1,740 Người
2019/10/16 08:20 根本 Chỉ thị lánh nạn 85 Hộ gia đình 232 Người
2019/10/16 08:20 高渡町 Chỉ thị lánh nạn 26 Hộ gia đình 58 Người
2019/10/16 08:20 金井 Chỉ thị lánh nạn 36 Hộ gia đình 88 Người
2019/10/16 08:20 小場 Chỉ thị lánh nạn 320 Hộ gia đình 812 Người
2019/10/16 08:20 岩崎 Chỉ thị lánh nạn 125 Hộ gia đình 361 Người
2019/10/16 08:20 家和楽 Chỉ thị lánh nạn 54 Hộ gia đình 133 Người
2019/10/16 08:20 下村田 Chỉ thị lánh nạn 298 Hộ gia đình 775 Người
2019/10/16 08:20 下岩瀬 Chỉ thị lánh nạn 101 Hộ gia đình 260 Người
2019/10/16 08:20 下伊勢畑 Chỉ thị lánh nạn 177 Hộ gia đình 445 Người
2019/10/16 08:20 塩原 Chỉ thị lánh nạn 102 Hộ gia đình 266 Người
2019/09/08 13:15 常陸大宮市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 16,275 Hộ gia đình 42,650 Người
2017/10/23 12:00 舟生 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 184 Hộ gia đình 433 Người
2017/10/23 12:00 秋田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 47 Hộ gia đình 127 Người
2017/10/23 12:00 山方 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 673 Hộ gia đình 1,740 Người
2017/10/23 12:00 根本 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 85 Hộ gia đình 232 Người
2017/10/23 12:00 国長 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 115 Hộ gia đình 337 Người
2017/10/23 12:00 高部 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 386 Hộ gia đình 1,087 Người
2017/10/23 12:00 高渡町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 58 Người
2017/10/23 12:00 金井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 36 Hộ gia đình 88 Người
2017/10/23 12:00 久隆 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 31 Hộ gia đình 74 Người
2017/10/23 12:00 吉丸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 43 Hộ gia đình 102 Người
2017/10/23 12:00 岩崎 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 125 Hộ gia đình 361 Người
2017/10/23 12:00 家和楽 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 54 Hộ gia đình 133 Người
2017/10/23 12:00 下檜沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 266 Hộ gia đình 676 Người
2017/10/23 12:00 下町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 229 Hộ gia đình 573 Người
2017/10/23 12:00 下村田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 298 Hộ gia đình 775 Người
2017/10/23 12:00 下小瀬 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 84 Hộ gia đình 232 Người
2017/10/23 12:00 下岩瀬 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 101 Hộ gia đình 260 Người
2017/10/23 12:00 下伊勢畑 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 177 Hộ gia đình 445 Người
2017/10/23 12:00 塩原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 102 Hộ gia đình 266 Người
2017/10/23 12:00 宇留野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 316 Hộ gia đình 892 Người
2017/10/23 12:00 諸沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 201 Hộ gia đình 428 Người
2017/10/23 12:00 長沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 45 Hộ gia đình 106 Người
2017/10/23 12:00 野口 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 405 Hộ gia đình 1,148 Người
2017/10/23 12:00 門井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 71 Hộ gia đình 180 Người
2017/10/23 12:00 北富田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 25 Hộ gia đình 51 Người
2017/10/23 12:00 北塩子 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 161 Hộ gia đình 438 Người
2017/10/23 12:00 富岡 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 180 Hộ gia đình 466 Người
2017/10/23 12:00 氷之沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 105 Hộ gia đình 244 Người
2017/10/23 12:00 入本郷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 48 Hộ gia đình 125 Người
2017/10/23 12:00 那賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 83 Hộ gia đình 203 Người
2017/10/23 12:00 東野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 420 Hộ gia đình 1,038 Người
2017/10/23 12:00 長田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 120 Hộ gia đình 312 Người
2017/10/23 12:00 長倉 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 208 Hộ gia đình 561 Người
2017/10/23 12:00 中居 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 52 Hộ gia đình 142 Người
2017/10/23 12:00 辰ノ口 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 96 Hộ gia đình 249 Người
2017/10/23 12:00 鷹巣 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 508 Hộ gia đình 1,353 Người
2017/10/23 12:00 大岩 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 108 Hộ gia đình 268 Người
2017/10/23 12:00 千田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 68 Hộ gia đình 197 Người
2017/10/23 12:00 西野内 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 156 Hộ gia đình 463 Người
2017/10/23 12:00 盛金 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 204 Hộ gia đình 447 Người
2017/10/23 12:00 上檜沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 125 Hộ gia đình 321 Người
2017/10/23 12:00 上大賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 192 Hộ gia đình 499 Người
2017/10/23 12:00 上小瀬 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 457 Hộ gia đình 1,320 Người
2017/10/23 12:00 上岩瀬 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 186 Hộ gia đình 545 Người
2017/10/23 12:00 上伊勢畑 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 73 Hộ gia đình 201 Người
2017/10/23 12:00 照田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 112 Hộ gia đình 299 Người
2017/10/23 12:00 照山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 69 Hộ gia đình 165 Người
2017/10/23 12:00 松之草 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 25 Hộ gia đình 52 Người
2017/10/23 12:00 小野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 161 Hộ gia đình 487 Người
2017/10/23 12:00 小田野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 154 Hộ gia đình 465 Người
2017/10/23 12:00 小倉 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 158 Hộ gia đình 437 Người
2017/10/23 12:00 小瀬沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 53 Hộ gia đình 116 Người
2017/10/23 12:00 小場 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 320 Hộ gia đình 812 Người
2017/10/23 12:00 小祝 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 113 Hộ gia đình 302 Người
2017/10/23 12:00 小舟 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 168 Hộ gia đình 465 Người
2017/10/23 12:00 小玉 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 24 Hộ gia đình 70 Người
2017/10/23 12:00 小貫 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 139 Hộ gia đình 386 Người
2017/10/23 12:00 檜山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 28 Hộ gia đình 74 Người
2017/10/23 12:00 鷲子 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 217 Hộ gia đình 707 Người
2017/10/23 12:00 油河内 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 50 Hộ gia đình 114 Người
2017/10/23 12:00 野田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 119 Hộ gia đình 329 Người
2017/10/23 12:00 野上 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 538 Hộ gia đình 1,461 Người
2017/10/23 12:00 野口平 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 124 Hộ gia đình 383 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
山方公民館 常陸大宮市山方660 2021/07/28 17:43 2021/07/29 00:00 0   Người
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2021/07/28 17:45 2021/07/29 00:00 0   Người
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2019/10/12 10:00 2019/11/16 09:00 0   Người
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 10:00 2019/11/08 08:30 0   Người
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/10/12 10:00 2019/11/02 09:30 0   Người
大宮東部地区コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2019/10/12 10:00 2019/10/29 19:00 0   Người
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   Người
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   Người
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   Người
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   Người
大宮公民館[福祉センター] 常陸大宮市下町217 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   Người
御前山文化伝習センター 常陸大宮市長倉125-8 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   Người
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/10/12 10:00 2019/10/16 07:00 0   Người
西部総合公園体育館 常陸大宮市工業団地25 2019/10/12 15:40 2019/10/14 08:00 0   Người
第二中学校体育館 常陸大宮市石沢1555 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:35 0   Người
山方中学校体育館 常陸大宮市山方3267 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
山方南小学校体育館 常陸大宮市野上1067 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:05 0   Người
大賀小学校体育館 常陸大宮市小祝218-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
大宮農村環境改善センター 常陸大宮市上村田882-5 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
大宮北小学校体育館 常陸大宮市東野3323 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
美和小学校体育館 常陸大宮市小田野22 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
ふるさとセンターつづじ荘 常陸大宮市小舟1234-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
御前山トレーニングセンター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Người
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Người
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Người
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Người
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Người
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Người
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Người
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Người
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Người
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Người
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Người
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Người
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Người
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Người
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Người
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Người
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2017/10/22 16:00 2017/10/23 15:00 0   Người
山方公民館 常陸大宮市山方660 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Người
茨城県常陸大宮市美和総合支所 常陸大宮市高部5281-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Người
大宮コミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Người
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang