Thành phố Kashima Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Kashima
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2019年10月25日21:15
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 18:12 鉢形台 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 500 Hộ gia đình 1,119 Người
2019/10/25 18:12 鉢形 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 636 Hộ gia đình 1,293 Người
2019/10/25 18:12 奈良毛 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 78 Hộ gia đình 248 Người
2019/10/25 18:12 田谷沼 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/25 18:12 津賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 699 Hộ gia đình 1,619 Người
2019/10/25 18:12 須賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 386 Hộ gia đình 959 Người
2019/10/25 18:12 神野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 470 Hộ gia đình 1,153 Người
2019/10/25 18:12 城山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 148 Hộ gia đình 366 Người
2019/10/25 18:12 沼尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 463 Hộ gia đình 849 Người
2019/10/25 18:12 小山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 429 Hộ gia đình 1,122 Người
2019/10/25 18:12 武井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 568 Hộ gia đình 1,224 Người
2019/10/25 18:12 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 920 Hộ gia đình 2,083 Người
2019/10/25 18:12 木滝 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 181 Hộ gia đình 494 Người
2019/10/25 18:12 明石 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 268 Hộ gia đình 750 Người
2019/10/25 18:12 宮中 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 828 Hộ gia đình 1,829 Người
2019/10/25 18:12 粟生 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 367 Hộ gia đình 979 Người
2019/10/25 18:12 角折 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 688 Hộ gia đình 1,533 Người
2019/10/25 18:12 根三田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 225 Hộ gia đình 583 Người
2019/10/25 18:12 荒井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 604 Hộ gia đình 1,462 Người
2019/10/25 18:12 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 830 Hộ gia đình 1,937 Người
2019/10/25 14:27 下塙 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 392 Hộ gia đình 890 Người
2019/10/25 14:23 鰐川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 24 Hộ gia đình 65 Người
2019/10/25 14:23 谷原 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 113 Hộ gia đình 339 Người
2019/10/25 14:23 長栖 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 302 Hộ gia đình 665 Người
2019/10/12 13:24 奈良毛 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 78 Hộ gia đình 248 Người
2019/10/12 13:24 沼尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 463 Hộ gia đình 849 Người
2019/10/12 13:24 城山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 148 Hộ gia đình 366 Người
2019/10/12 13:24 神野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 470 Hộ gia đình 1,153 Người
2019/10/12 13:24 須賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 386 Hộ gia đình 959 Người
2019/10/12 13:24 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 830 Hộ gia đình 1,937 Người
2019/10/12 13:24 津賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 699 Hộ gia đình 1,619 Người
2019/10/12 13:24 田谷沼 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/12 13:24 小山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 429 Hộ gia đình 1,122 Người
2019/10/12 13:24 鉢形 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 636 Hộ gia đình 1,293 Người
2019/10/12 13:24 鉢形台 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 500 Hộ gia đình 1,119 Người
2019/10/12 13:24 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 920 Hộ gia đình 2,083 Người
2019/10/12 13:24 木滝 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 181 Hộ gia đình 494 Người
2019/10/12 13:24 明石 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 268 Hộ gia đình 750 Người
2019/10/12 13:24 武井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 568 Hộ gia đình 1,224 Người
2019/10/12 13:24 粟生 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 367 Hộ gia đình 979 Người
2019/10/12 13:24 下塙 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 392 Hộ gia đình 890 Người
2019/10/12 13:24 角折 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 688 Hộ gia đình 1,533 Người
2019/10/12 13:24 宮中 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 828 Hộ gia đình 1,829 Người
2019/10/12 13:24 荒井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 604 Hộ gia đình 1,462 Người
2019/10/12 13:24 根三田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 225 Hộ gia đình 583 Người
2017/10/23 07:50 須賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 44 Người
2017/10/23 07:50 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 6 Hộ gia đình 12 Người
2017/10/23 07:50 木滝 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 23 Hộ gia đình 51 Người
2017/10/23 07:50 明石 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7 Hộ gia đình 17 Người
2017/10/23 07:50 武井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 72 Người
2017/10/23 07:50 鉢形台 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 3 Hộ gia đình 9 Người
2017/10/23 07:50 鉢形 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 5 Hộ gia đình 10 Người
2017/10/23 07:50 奈良毛 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 18 Hộ gia đình 52 Người
2017/10/23 07:50 田野辺 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 12 Người
2017/10/23 07:50 津賀 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 36 Hộ gia đình 99 Người
2017/10/23 07:50 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 20 Hộ gia đình 38 Người
2017/10/23 07:50 神野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 40 Hộ gia đình 97 Người
2017/10/23 07:50 城山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 40 Hộ gia đình 84 Người
2017/10/23 07:50 沼尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 25 Hộ gia đình 94 Người
2017/10/23 07:50 根三田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 11 Hộ gia đình 37 Người
2017/10/23 07:50 荒井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1 Hộ gia đình 7 Người
2017/10/23 07:50 宮中 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 13 Hộ gia đình 25 Người
2017/10/23 07:50 角折 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 3 Hộ gia đình 9 Người
2017/10/23 07:50 下塙 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7 Hộ gia đình 7 Người
2017/10/23 07:50 粟生 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 67 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2021/10/01 08:30 2021/10/02 08:30 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2021/10/01 08:30 2021/10/02 08:30 0   Người
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:05 0   Người
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:05 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:04 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:04 0   Người
平井公民館(平井まちづくりセンター) 鹿嶋市平井1128-64 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:03 0   Người
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:03 0   Người
豊津公民館(豊津まちづくりセンター) 鹿嶋市大船津4277-6 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:03 0   Người
高松公民館(高松まちづくりセンター) 鹿嶋市木滝478-53 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:02 0   Người
波野公民館(波野まちづくりセンター) 鹿嶋市明石520-2 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:01 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2020/09/23 18:10 2020/09/24 02:06 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/10/25 12:00 2019/10/26 07:30 0   Người
高松公民館(高松まちづくりセンター) 鹿嶋市木滝478-53 2019/10/25 14:15 2019/10/26 07:30 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/10/25 12:00 2019/10/26 07:30 0   Người
波野公民館(波野まちづくりセンター) 鹿嶋市明石520-2 2019/10/25 18:00 2019/10/26 07:30 0   Người
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/10/25 18:00 2019/10/26 07:30 0   Người
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/10/25 18:00 2019/10/26 07:30 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/10/11 16:00 2019/10/14 08:20 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/10/11 16:00 2019/10/14 08:20 0   Người
高松公民館(高松まちづくりセンター) 鹿嶋市木滝478-53 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:42 0   Người
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:41 0   Người
波野公民館(波野まちづくりセンター) 鹿嶋市明石520-2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:41 0   Người
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:40 0   Người
中野西小学校 鹿嶋市中1729-3 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:40 0   Người
鹿嶋勤労文化会館 鹿嶋市宮中325-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:40 0   Người
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:36 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/09/09 11:40 2019/09/16 09:00 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/09/09 09:00 2019/09/16 09:00 0   Người
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/09/11 16:30 2019/09/13 17:00 0   Người
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2019/09/09 09:30 2019/09/10 08:30 0   Người
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/09/09 09:30 2019/09/10 08:30 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2018/08/09 11:31 2018/08/09 11:31 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2018/08/09 11:31 2018/08/09 11:31 0   Người
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 09:30 0   Người
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 09:30 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang