Thành phố Tsuchiura Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Tsuchiura
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年06月08日 16:20
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2023年06月03日11:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2023/06/03 13:00 土砂災害警戒区域・特別区域(市内全域) Chỉ thị lánh nạn 771 Hộ gia đình 1,773 Người
2019/10/25 20:45 小岩田東 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 5 Hộ gia đình 12 Người
2019/10/25 20:45 木田余東台 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 6 Hộ gia đình 14 Người
2019/10/25 20:45 木田余 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 82 Hộ gia đình 189 Người
2019/10/25 20:45 富士崎 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 8 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/25 20:45 板谷 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 60 Người
2019/10/25 20:45 右籾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/25 20:45 藤沢 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 29 Hộ gia đình 67 Người
2019/10/25 20:45 東真鍋町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 25 Hộ gia đình 58 Người
2019/10/25 20:45 東城寺 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 24 Hộ gia đình 62 Người
2019/10/25 20:45 田村町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/25 20:45 中高津 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 21 Hộ gia đình 48 Người
2019/10/25 20:45 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/25 20:45 大岩田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 40 Hộ gia đình 92 Người
2019/10/25 20:45 千鳥ヶ丘町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/25 20:45 西真鍋町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 17 Hộ gia đình 39 Người
2019/10/25 20:45 真鍋 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 8 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/25 20:45 常名 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 48 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/25 20:45 上坂田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 23 Hộ gia đình 53 Người
2019/10/25 20:45 上高津新町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 3 Hộ gia đình 7 Người
2019/10/25 20:45 上高津 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 20 Hộ gia đình 46 Người
2019/10/25 20:45 小野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 48 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/25 20:45 小松ヶ丘町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 10 Hộ gia đình 23 Người
2019/10/25 20:45 小松 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 43 Hộ gia đình 12 Người
2019/10/25 20:45 小岩田西 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 16 Hộ gia đình 37 Người
2019/10/25 20:45 手野町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 71 Hộ gia đình 163 Người
2019/10/25 20:45 国分町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 33 Hộ gia đình 76 Người
2019/10/25 20:45 霞ヶ岡町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 6 Hộ gia đình 14 Người
2019/10/25 20:45 下坂田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 43 Hộ gia đình 99 Người
2019/10/25 20:45 下高津 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 87 Hộ gia đình 200 Người
2019/10/25 20:45 沖宿町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/25 20:45 永国東町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1 Hộ gia đình 2 Người
2019/10/25 20:45 永井 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 2 Hộ gia đình 5 Người
2019/10/25 20:45 烏山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 3 Hộ gia đình 7 Người
2019/10/14 11:00 田土部 Chỉ thị lánh nạn 116 Hộ gia đình 345 Người
2019/10/14 11:00 高岡新田・高岡沖 Chỉ thị lánh nạn 305 Hộ gia đình 902 Người
2019/10/14 11:00 藤沢新田 Chỉ thị lánh nạn 31 Hộ gia đình 108 Người
2019/10/14 11:00 霞ヶ浦・桜川沿岸(浸水想定区域) Khuyến cáo sơ tán 14,800 Hộ gia đình 33,500 Người
2019/10/13 07:50 小野 Khuyến cáo sơ tán 48 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/13 07:50 上高津 Khuyến cáo sơ tán 20 Hộ gia đình 46 Người
2019/10/13 07:50 上高津新町 Khuyến cáo sơ tán 3 Hộ gia đình 7 Người
2019/10/13 07:50 下坂田 Khuyến cáo sơ tán 43 Hộ gia đình 99 Người
2019/10/13 07:50 上坂田 Khuyến cáo sơ tán 23 Hộ gia đình 53 Người
2019/10/13 07:50 下高津 Khuyến cáo sơ tán 87 Hộ gia đình 200 Người
2019/10/13 07:50 沖宿町 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/13 07:50 永国東町 Khuyến cáo sơ tán 1 Hộ gia đình 2 Người
2019/10/13 07:50 永井 Khuyến cáo sơ tán 2 Hộ gia đình 5 Người
2019/10/13 07:50 右籾 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/13 07:50 藤沢 Khuyến cáo sơ tán 29 Hộ gia đình 67 Người
2019/10/13 07:50 板谷 Khuyến cáo sơ tán 26 Hộ gia đình 60 Người
2019/10/13 07:50 烏山 Khuyến cáo sơ tán 3 Hộ gia đình 7 Người
2019/10/13 07:50 東城寺 Khuyến cáo sơ tán 24 Hộ gia đình 62 Người
2019/10/13 07:50 東真鍋町 Khuyến cáo sơ tán 25 Hộ gia đình 58 Người
2019/10/13 07:50 木田余東台 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 14 Người
2019/10/13 07:50 常名 Khuyến cáo sơ tán 48 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/13 07:50 真鍋 Khuyến cáo sơ tán 8 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/13 07:50 西真鍋町 Khuyến cáo sơ tán 17 Hộ gia đình 39 Người
2019/10/13 07:50 千鳥ヶ丘町 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/13 07:50 大岩田 Khuyến cáo sơ tán 40 Hộ gia đình 92 Người
2019/10/13 07:50 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 9 Người
2019/10/13 07:50 中高津 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 48 Người
2019/10/13 07:50 木田余 Khuyến cáo sơ tán 82 Hộ gia đình 189 Người
2019/10/13 07:50 富士崎 Khuyến cáo sơ tán 8 Hộ gia đình 18 Người
2019/10/13 07:50 霞ヶ岡町 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 14 Người
2019/10/13 07:50 国分町 Khuyến cáo sơ tán 33 Hộ gia đình 76 Người
2019/10/13 07:50 手野町 Khuyến cáo sơ tán 71 Hộ gia đình 163 Người
2019/10/13 07:50 小岩田西 Khuyến cáo sơ tán 16 Hộ gia đình 37 Người
2019/10/13 07:50 小岩田東 Khuyến cáo sơ tán 5 Hộ gia đình 12 Người
2019/10/13 07:50 小松 Khuyến cáo sơ tán 43 Hộ gia đình 12 Người
2019/10/13 07:50 小松ヶ丘町 Khuyến cáo sơ tán 10 Hộ gia đình 23 Người
2019/10/13 07:50 田村町 Khuyến cáo sơ tán 4 Hộ gia đình 9 Người
2017/10/23 20:00 田土部,高岡,藤沢新田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 253 Hộ gia đình 748 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
土浦第二中学校 土浦市東真鍋町21-7 2023/06/02 22:55 2023/06/03 13:00 0   Người
土浦第五中学校 土浦市手野町3218-1 2023/06/03 00:48 2023/06/03 13:00 0   Người
下高津小学校 土浦市下高津4-2-9 2023/06/03 00:43 2023/06/03 13:00 0   Người
土浦第四中学校 土浦市中高津3-10-4 2023/06/02 22:55 2023/06/03 13:00 0   Người
上大津西小学校 土浦市手野町3651 2023/06/03 00:53 2023/06/03 13:00 0   Người
上大津東小学校 土浦市沖宿町2489 2023/06/03 00:53 2023/06/03 13:00 0   Người
旧藤沢小学校 土浦市藤沢3057 2023/06/03 00:49 2023/06/03 13:00 0   Người
新治学園義務教育学校 土浦市藤沢913 2023/06/03 00:55 2023/06/03 13:00 0   Người
都和小学校 土浦市並木5-4826-1 2023/06/03 00:57 2023/06/03 13:00 0   Người
都和南小学校 土浦市常名3090 2023/06/03 01:02 2023/06/03 13:00 0   Người
真鍋小学校 土浦市真鍋4-3-1 2023/06/03 01:33 2023/06/03 13:00 0   Người
大岩田小学校 土浦市大岩田2066-1 2023/06/03 02:00 2023/06/03 13:00 0   Người
中村小学校 土浦市中村南5-29-5 - 2023/06/03 02:34 0   Người
荒川沖小学校 土浦市荒川沖東3-24-3 - 2023/06/03 02:34 0   Người
旧宍塚小学校 土浦市宍塚1478 - 2023/06/03 02:34 0   Người
土浦第二小学校 土浦市富士崎2-1-41 - 2023/06/03 02:33 0   Người
神立小学校 土浦市中神立町4 - 2023/06/03 02:32 0   Người
右籾小学校 土浦市右籾1728-3 - 2023/06/03 02:32 0   Người
乙戸小学校 土浦市乙戸南2-1-1 - 2023/06/03 02:31 0   Người
菅谷小学校 土浦市菅谷町1464-8 - 2023/06/03 02:30 0   Người
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   Người
上大津公民館 土浦市手野町3252 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   Người
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   Người
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/10/12 08:00 2019/10/14 11:00 83   Người
旧藤沢小学校 土浦市藤沢3057 2019/10/12 12:00 2019/10/14 11:00 0   Người
新治学園義務教育学校 土浦市藤沢913 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 0   Người
都和公民館 土浦市並木5-4824-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 18:00 72   Người
新治総合福祉センター 土浦市沢辺1423-1 2019/10/13 14:00 2019/10/13 18:00 0   Người
上大津公民館 土浦市手野町3252 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 3   Người
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 140   Người
二中地区公民館 土浦市木田余1675 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 38   Người
三中地区公民館 土浦市中村南4-8-14 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 22   Người
六中地区公民館 土浦市烏山2丁目2346-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 17   Người
下高津小学校 土浦市下高津4-2-9 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 164   Người
大岩田小学校 土浦市大岩田2066-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 71   Người
真鍋小学校 土浦市真鍋4-3-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 203   Người
都和小学校 土浦市並木5-4826-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 22   Người
上大津西小学校 土浦市手野町3651 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 35   Người
上大津東小学校 土浦市沖宿町2489 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 39   Người
土浦第二中学校 土浦市東真鍋町21-7 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 132   Người
都和南小学校 土浦市常名3090 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 118   Người
土浦第四中学校 土浦市中高津3-10-4 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 166   Người
土浦第五中学校 土浦市手野町3218-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 35   Người
土浦市保健センター 土浦市下高津2-7-27 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 336   Người
右籾小学校 土浦市右籾1728-3 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 0   Người
土浦第六中学校 土浦市右籾428 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 3   Người
ワークヒル土浦 土浦市木田余東台4-1-1 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 3   Người
老人福祉センター湖畔荘 土浦市手野町1892-1 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   Người
神立小学校 土浦市中神立町4 2019/10/12 22:30 2019/10/13 08:00 0   Người
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Người
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Người
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   Người
上大津公民館 土浦市手野町3532 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   Người
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   Người
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 0   Người
上大津公民館 土浦市手野町3532 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 2   Người
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang