Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]
福島県気象警報・注意報

2022年05月26日 16:04
福島地方気象台 発表

浜通りでは、強風に注意してください。


 ■棚倉町

 ■矢祭町

 ■塙町

 ■鮫川村

 ■いわき市
  【継続】強風注意報